Новини

2017 г.

Експерти от РЕСАК и ИБЕИ-БАН представиха резултатите от проект "Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България" пред водещи на сектори от Директорат D – Устойчиви ресурси, Звено D5 Сигурност по храните в JRC, Испра, Италия.

04.2017

На 30.04.2017 приключи проект "Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България" по програма BG 03 на фин.механизъм на ЕИП 2009-2014.

Целта на проекта е да се осигури възможност да се отговаря на различни въпроси свързани с възможността за използване на тревните екосистеми, в съчетание с дългосрочното запазване на техния потенциал. Проектът предоставя оригинална информация за тревните екосистеми извън мрежата Натура 2000, за тяхното разпространение, биофизични параметри и капацитет за стопанско ползване. Така директно допринася за устойчивото управление на тревните екосистеми в България. Националната информационна система за биологичното разнообразие ще бъде актуализирана със събраната информация и ще бъде надежден източник за наблюдение на промените и прилагане на адекватни природозащитни мерки. Партньори по проекта са: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) – водещ партньор, Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК, Българско дружество за защита на птиците – БДЗП, Биосфера Консулт.

Експерти от РЕСАК и ИБЕИ-БАН представиха резултатите от проект Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България пред водещи на сектори от Директорат D – Устойчиви ресурси, Звено D5 Сигурност по храните в JRC, Испра, Италия

В тази връзка резултатите от проекта и в частност допълнителната дейност към него "Използване на оценката на тревните екосистеми и техните услуги за Екологично насочени площи - ЕНП" се явяват от изключително значение за развитието и подобряването на Общата селскостопанска политика – CAP на ЕК в частта за "Зелени директни плащания".

Работната среща беше предвидена още при дефинирането на проекта. Комуникацията от страна на JRC беше поета и срещата водена от Vincenzo Angileri, Научен ръководител проекти, Обединени Изследователски Центрове (JRC) към ЕК, Директорат D – Устойчиви ресурси, Звено D5 Сигурност по храните. Освен него участваха още шестима експерти по CAP от същия Директорат

От българска страна участваха представители от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) – проф. Ива Апостолова и д-р Десислава Сопотлиева и от Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК – Васил Василев и инж.Радко Радков.

Срещата протече в диалогичен вид – резултатите от проекта бяха представени чрез компютърни презентации, които бяха прекъсвани за отговори на конкретни въпроси или обсъждане на специфични детайли.

Беше представен и разработения, уеб ГИС портал, който предоставя пълна информация за резултатите от проекта чрез географски и табличен компонент. Чрез публикуваните тематични карти може да се добие представа за всяка една тревна екосистема, за всеки един индикатор за състояние или индикатор за екосистемна услуга.

Експертите от Обединени Изследователски Центрове оцениха високо огромния обем извършена работа и проявиха голям интерес, който беше обясним с големия потенциал за използване на данните за тревните екосистеми и техните услуги при създаване на по-добри и точни оценки в дейностите на страните членки в кампанията за "Зелени директни плащания".

Бяха набелязани идеи за прилагането на представените резултати в надграждането на CBC проекта SPATIAL / Bulgaria-Romania/ а също така и за нуждите на IACS и LPIS.

Повече информация за проекта на: www.grasslands-ecoservices-bg.eu


Участие на Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК в Международна научна конференция "Картиране и оценка на екосистемите и техните услуги - Науката в действие"

02.2017

На 06-07 февруари 2017 г. се състоя международна научна конференция "Картиране и оценка на екосистемите и техните услуги - Науката в действие" в хотел Метрополитън, София, България. Обсъждаха се проекти, финансирани по Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Международна научна конференция - Картиране и оценка на екосистемите и техните услуги - Науката в действие

Конференцията беше проведена с участието на Министерство на околната среда и водите, Норвежкия институт за изследване на природата, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания - Българска академия на науките, Изпълнителна агенция по горите при Министерство на земеделието и храните, Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК, Българската национална мрежа, Сътрудничество за екосистемни услуги (ESP), Националната мрежа LTER (LTER-Bg), Националния институт по геофизика, геодезия и география - Българска академия на науките, представители на Европейската комисия, Генерална дирекция "Околна среда", Института "James Hutton" и др.

Конференцията имаше за цел да събере заедно учени от различни страни, с цел, да се обсъдят научните аспекти на картографиране и оценка на екосистемите и техните услуги. Тя се фокусира върху методите за картографиране на екосистемните услуги, предизвикателствата и проблемите, свързани с тяхното прилагане в националните оценки, свързани с MAES – Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. Програмата включваше пленарни сесии по следните основните теми:

  • Картиране на екосистемите
  • Оценка на състоянието на екосистемите
  • Картиране и оценка на екосистемните услуги
  • Биофизични перспективи
  • Социално-културни перспективи

Експерти от Център РЕСАК участваха в изготвянето и представянето на две презентации и два постера по проектите FEMA и GRASS, в екип с учени от ИБЕИ – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН.

Това включва:
1. Картиране на сладководните екосистеми в България – типове, състояние и услуги: някои аспекти и практически решения;
2. Картиране на тревните екосистеми и тяхното състояние – първа детайлна методология за България.

Програма на конференцията - тук.

Официален уеб-сайт на конференцията: www.metecosmap-sofia.org


 
 
 
  РЕСАК® © 2016. Всички права запазени