Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК

:: Изследвания :: Познание :: Иновации :: Консултации ::

От 1998, РЕСАК прилага Дистанционни изследвания и ГИС във взимането на решения в областта на земеделието и управлението на околната среда, изследването на земното покритие и земеползването, инвентаризация на почвените, горските масиви и водните ресурси, оценка на щетите от природни бедствия, планиране на урбанизираните територии, както и при участията си в индивидуални и съвместни регионални и международни проекти.

РЕСАК поддържа високо квалифицирани специалисти, покриващи широк спектър от приложни области на ДИ и ГИС.

Изтегли филм за българо-френския проект БУЛГАРИСК - 2008". ( 102 MB )

Услуги

Проекти

РЕСАК предлага услуги свързани с разработването на решения в областта на ДИ и ГИС, ортофото картиране, както и консултации по проекти и конкретни задачи в тази сфера.

Центърът РЕСАК е участвал в множество проекти като водеща институция, като освен това членове на РЕСАК са играли роля на подизпълнители и консултанти по проекти водени от други организации.

Контакти

Ако имате нужда от сателитно/самолетно изображение, или просто се нуждаете от готов за използване ГИС продукт, съставен на базата на ДИ, свържете се с нас за да обсъдим как може да сме Ви от полза.

Използвани сателитни изображения в уеб-пространството на РЕСАК: за изображения от Ikonos - с разрешение на European Space Imaging / © European Space Imaging GmbH, www.euspaceimaging.com; за изображения от QuickBird - с разрешение на DigitalGlobe, www.digitalglobe.com; за изображения от Landsat © ESA.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА ПИОНЕРИТЕ

100 години от рождението на проф. Иван-Асен Николов Петков

18 години лидер в геоинформационните услуги в България

РЕСАК участва в 7РП:

geoland2

SAFER

COSMOS

EUFODOS

HELM

Новини

02.2017

Участие на Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК в Международна научна конференция "Картиране и оценка на екосистемите и техните услуги - Науката в действие"

Още ...


11.2016

Участие на Център РЕСАК в XXVI Международен симпозиум "Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области"

Още ...


06.2016

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК проведе втори обучителен курс в рамките на проекта FEMA

Още ...


06.2016

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК проведе обучителен курс в рамките на проекта FEMA

Още ...


03.2016

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК успешно изпълнен проект “Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Източнобеломорски район на басейново управление на водите”.

Още ...


01.2016

Център РЕСАК участва като партньор в проект "GRASSLAND: Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България"...

Още ...


01.2016

Център РЕСАК участва като партньор в проект “FEMA: Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България"...

Още ...


 
 
 
 
  РЕСАК® © 2016. Всички права запазени