Изготвяне на бързи карти „fast track” карти на големите пожари в страната за периода 10-29 юли, 2007г., на база спътникови изображения от Spot-5 и DMC-II

asdefscp

Партньори: АУРЕ, РЕСАК, НСПБЗН към МВР

Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) възложи проект за бързо картиране на големите пожари в страната за периода 10ти-29ти юли 2007 на база на сателитни изображения от SPOT-5 и DMC-II. Пилотната задача бе изпълнена от АУРЕ и РЕСАК в сътрудничество с НСПБЗН към МВР.

Проектът бе подкрепен от Европейската комисия - Обединен изследователски център (JRC), Република Франция и Федерална Република Германия.

Научната разработка се осъществи в съответствие с няколко програми на ЕС като:

  • Изграждане на Европейското научноизследователско пространство в областта на информационните и комуникационните технологии за екологична устойчивост и сигурност
  • Глобален мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС)
  • Директива 2007/2 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE)

Можете да разгледате някои примерни карти за класификация на пожарите по SPOT и по DMC-II.

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]