Проекти 2013

EAGLE: Assistance to the EEA in the production of the new CORINE Land Cover (CLC) inventory including the support to the harmonisation of national monitoring for integration at pan- European level

copernicuseea

Групата EAGLE представлява обединение на технически експерти от Националните референтни центрове (NRC) на различни държави-членки, имащи отношение по земното покритие. Понастоящем развитието на концепцията и методологията на EAGLE се финансира от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) в рамките на програмата Copernicus. Първоначално групата работи на доброволни начала, без финансиране. Срещите са частично подкрепени от Седма рамкова програма (7РП) проекти: geoland2, HELM. От 2014 г. консорциумът EAGLE е финансиран от ЕАОС чрез редица договори за услуги, с цел да се доразвие концепцията.

Концепция на EAGLE:

  • може да бъде полезна рамка за интегриране на информация за LC / LU от различни набори от данни в един единствен модел на данни;
  • е приложима, както на национално, така и на европейско равнище;
  • е средство за сравняване и семантичен превод между различните номенклатури на LC / LU и улеснява обмена на данни;
  • може да бъде приложена като стандарт за събиране на данни за LC / LU за националните инициативи за мониторинг на земята;
  • може да бъде съгласувана обща рамка за данни за няколко отделни продукта на Copernicus (CLC, HRLs, Urban Atlas).

ReSAC участва в следните задачи:

  • Задача 1: Разработване на разяснителна документация за концепцията Eagle
  • Задача 2: Фина настройка на модела на данни и матрицата за Eagle

Определяне на Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в Дунавски район на басейново управление

oposmoewdrbd

Център за приложение на спътникови изображения РЕСАК е изпълнител на Договор с предмет „Определяне на Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в Дунавски район на басейново управление, съгласно чл. 146 г. от Закона за водите и в съответствие с методиката по чл. 187, ал.2, т.6 от Закона за водите". Дейността по договора е част от дейностите по проект „Разработване на Планове за управление на риска от наводнения", финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161Р0005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013", в изпълнение на Директива 2007/60/ ЕС.

Повече информация може да получите от интернет-страница на БД Дунавски район с център гр. Плевен.

Консултантски дейности по изготвяне на годишен анализ (качествен контрол) на Системата за идентификация на земеделски парцели за България за 2012 г. съгласно изискванията на член б от Регламент 1122/2009 на Европейската Комисия

maf

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК е изпълнител на Договор № РД 50-41 от 19.02.2013 г. за изпълнение на консултантски дейности по изготвяне на годишен анализ (качествен контрол) на Системата за идентификация на земеделски парцели за България за 2012 г. съгласно изискванията на член 6 от Регламент 1122/2009 на Европейската Комисия.

В обхвата на договора между Министерство на земеделието и храните и Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК са включени следните основни дейности:

  • Техническа консултация по подготовката и изпълнението на Executable Test Suite (ETS) за 2012, съгласно изискванията на DG JRC (Главна дирекция Съвместен развоен център) към ЕК. Обучение по ETS на техническите служители на МЗХ;
  • Техническа консултация по изготвянето на отчета за LPIS QA 2012, както и по отношение стратегията за актуализация на LPIS (СИЗП).

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]