Проекти

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК участва в множество проекти като водеща институция и като член на консорциуми.

От основаването си през 1998 г., РЕСАК е взел участие в повече от 40 успешно изпълнени национални и международни проекти. Проектите са в областта на земеделието и управлението на околната среда, изследването на земното покритие и земеползването, инвентаризация на почвените, горските масиви и водните ресурси, оценка на щетите от природни бедствия, планиране на урбанизираните територии и др. - всички те прилагащи дистанционни изследвания (ДИ) и географски информационни системи (ГИС), като средство за бързо и систематизирано набавяне и обработване на геопространствени и атрибутни данни.

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]