Консултантски услуги за подпомагане на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен при разработване на Предварителна оценка на риска от наводнения

moewdrbd

Продължителност: 09.2011 – 01.2012

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК е изпълнител на Договор No. 1/2011г. от 16.09.2011 „Консултантски услуги за подпомагане на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен при разработване на Предварителна оценка на риска от наводнения", съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕО на европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно оценката и управлението на риска от наводнения.

Предметът на договора включва задачи в рамките на Дунавски район по: оценка на значими минали наводнения; оценка на потенциални бъдещи наводнения, включително оценка на факторите, влияещи за настъпването им; и определяне на индикативни райони с потенциален значителен риск от наводнения съгласно чл. 146г от Закона за водите. В рамките на тези задачи е включено и създаване на критерии за значимост на минали, бъдещи наводнения, както и предложение за такива за индикативните райони с значителен риск от наводнения.

Основни задачи:

  • създаване на специализирана ГИС база данни (в съответствие с Директива ISPIRE), която ще послужи при последващи задачи на Дирекцията по Директива 2007/60/Е0 относно оценката и управлението риска от наводнения;
  • създаване на карти за опасността и риска от наводнения, (над 150 карти) за района на БД Дунавски район.

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]