EUFODOS: European Forest Downstream Services - Improved Information on Forest Structure and Damages

fp7eufodos

Проект ID: 262786

Финансиране: FP7-SPACE

Продължителност: 2011.01.01 – 2013.12.31

Координатор: JOANNEUM RESEARCH FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH - Austria

Партньори: В проекта участват 8 компании и институции от цяла Европа, включително РЕСАК от българска страна

Проект EUFODOS е част от програмата Copernicus – Европейската програма за мониторинг на Земята, продължение на програмата за Глобален мониторинг на околната среда и сигурност (ГМОСС). В рамките на проект EUFODOS ще бъдат разработени т.н. Forest Downstream Services (FDS) или „услуги надолу по веригата“, които ще включват специфични предоперативни услуги свързани с оценка на щети в горския фонд и картиране на функционални параметри на горите.

Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК успешно се включва в проекта EUFODOS, като ще предостави резултати свързани с:

  • Подготовка и актуализация на карти и ГИС бази данни за горските територии и промените в тях
  • Бързо картографиране за целите на управлението на природни бедствия

Услугите ще бъдат предоставени на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ).

Основният тестови район на изследване обхваща централна западна България – границите на ДГС Трън, Брезник и Земен, като за него ще се разработят карти и ГИС бази данни за състоянието на горските ландшафти (обхват, типове, гъстота, промени).

Останалите 3 района са свързани с разразили се неблагоприятни природни явления, които са изследвани по проект EUFODOS. Това са:

  • село Гостун (картографиране горски пожар от месец април 2011г.);
  • картографиране на снеголом/снеговал в ДГС Средец – края на 2011г.
  • Биосферен резерват “Бистришко Бранище” - 3 неблагоприятни явления – смерч, нападение от корояд, горски пожар.

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]