BulgaRisk: Интегриране на сателитни изображения в оперативните процедури по управление на риска в България

french governmentbulgarisk

Финансиране: Министерство на икономиката и финансите на Франция

Продължителност: 2007.06 – 2009.01

Ръководител на проекта: SPOT Image - Франция

Партньори: SERTIT, DDSC, ReSAC, Infoterra, Boost Technologies

През последните години България бе силно и все по-често засягана от природни бедствия и аварии, в това число горски пожари, земетресения, свлачища, наводнения, снегонавявания и заледявания, нефтени замърсявания, които причиниха много човешки жертви и материални щети. От една страна, на правителствено ниво са набелязани много мерки с цел подобряване на пълния цикъл на управление на риска. От друга страна, българското правителство си е поставило за цел въвеждането на модерни средства за управление на риска, и в частност – създаването на национален център за управление на географска информация. В този контекст, SPOT Image, заедно с френските и българските си партньори и подкрепата на френското Министерство на икономиката и финансите, започнаха осъществяването на настоящия проект.

BulgaRisk е българо-френски проект целящ интегрирането на сателитни изображения в оперативния процес на управление на риска в България. Основните бенефициенти на проекта са ДАИТС и АУРЕ. Потребители на резултатите ще бъдат ДАИТС, Министерство на Бедствия и Аварии, Министерство на Държавната Администрация и Административната Реформа, Министерство на Извънредни Ситуации - Център за Аерокосмически наблюдения, Министерство на Вътрешните Работи - Главна Дирекция Пожарна Безопасност и Спасяване, НИМХ, Института по океанология и регионални центрове и общини.

Проектът се изпълнява от международен консорциум: SPOT Image - ръководител на проекта, CERTIT, Infoterra France, BOOST Technologies, МВР-Гражданска Защита на Република Франция, с български партньор - РЕСАК.

Специфичните задачи на проекта са:

  • Обучение на експерти от Държавната администрация и институти за използване и адаптиране на спътниковата информация при вземане на управленски решения в областта на превенция от природни бедствия и аварии, и оценка на щетите от тях;
  • Да се подготви доклад за състоянието и анализ на нуждите от географски данни за управлението на бедствия в България, преди, по време на и след настъпване на събитието;
  • Да се демонстрира на лицата, които вземат решения и на заинтересованите страни полезността на спътниковите изображения като източник на информация за природни бедствия и като инструмент за управлението им като за целта представи преглед на най-новите постижения в областта и разработи 3 прототипни бази данни в 3 пилотни региона за 3 типа бедствия (наводнения, горски пожари и замърсяване);
  • Да се състави списък с препоръки за създаването в България на информационен център за управление на бедствия и за интегрирането на спътникови изображения и нови информационни и комуникационни технологии (НИКТ) при разработването на национални бази данни за управление на бедствия (съдържание на базите данни, човешки и материални ресурси, необходими за създаването и поддръжката на базите данни).
Филм за българо-френския проект BulgaRisk

Download (Right-click & select "save link as" or "save target as"...)

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]