GEOLAND2 - towards an operational GMES Land Monitoring Core Service

fp7geoland2

Проект ID: 218795

Финансиране: FP7-SPACE

Продължителност: 2008.09.01 – 2012.12.31

Координатор: AIRBUS DS GMBH – Germany

Партньори: В проекта участват 53 компании и институции от цяла Европа, включително РЕСАК от българска страна

Проектът Geoland2 се изпълнява в рамките на програма „Глобален мониторинг на околната среда и сигурността“ като съвместна инициатива на Европейската комисия и Европейската космическа агенция в рамките на Седма рамкова програма (7РП). Проект Geoland2 e предназначен да подкрепи тази инициатива и е фокусиран върху промените в земното покритие, въздействието върху околната среда и глобалния мониторинг на растителността в Европа.

Структурата на Geoland2 включва два основни компонента:

 • базови картографски услуги (The Core Mapping Services – CMS) и
 • базови информационни услуги (The Core Information Services - CIS).

Базовите картографски услуги (CMS) произвеждат базова картографска информация за земното покритие, земеползване и техните годишни и сезонни промени, както и редица биофизични параметри, описващи континенталния вегетационен статус, радиационните разходи на земната повърхност, водния цикъл на базата на дистанционно наблюдение чрез спътникови сензори.

Този компонент на Geoland2 покрива територии по пространствена скала от локално към глобално ниво и показва настъпили промени по земната повърхност в диапазон от един ден до няколко последователни години.

Базовите картографски услуги (CMS) включват 3 основни задачи:

 • Land Cover & Land use (EUROLAND)
 • Biogeophysical Parameters (BioPar)
 • Seasonal & Annual Change Monitoring (SATChMo)

Базовите информационни услуги (CIS) предлагат конкретна информация за европейски политики, свързани с околната среда, глобалната заплаха от климатичните промени, обезпечаване и безопасност на храните и устойчивото развитие. Основната им цел е да допринесат за изграждане на по-точен и навременен мониторинг на състоянието на земеползването, промените в земеползването на европейско, национално и регионално ниво чрез предоставяне на общи методологии и показатели, обхващащи различни времеви, пространствени и тематични мащаби.

Базовите информационни услуги (CIS) включват 7 мисии:

 • Spatial Planning
 • Water
 • Agri-Environment
 • Forest
 • Land Carbon
 • Natural Resource Monitoring in Africa (NARMA)
 • Global CROP Monitoring (GCM)

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК се включва успешно в три подпроекта:

Сезонен и годишен мониторинг на промените в земното покритие - Seasonal & Annual Change Monitoring (SATChMo)

SATChMo е разработен да предоставя карти за територията на Европа и Субсахарска Африка на годишните и сезонните био- и геофизични параметри, както и статистическа информация с акцент върху използването на земеделските земи и характеристиките на околната среда. Честотата на обновяване на продукта е 3 – 12 месеца.

Основна задачата на РЕСАК е да осъществи качествен контрол на тематичните продукти.

Пространственото планиране - Spatial Planning

Пространственото планиране осигурява хармонизирани информационни продукти и инструменти с висока точност на наблюдение, които се използват за описание, обяснение и прогнозиране на промените в земеползването на ниво регион, държава и континент.

Агро-екологични показатели - Agri-Environmental Indicators Core Information Service (AgriEnv CIS)

Агро-екологичният мониторинг ще допринесе за усъвършенстване на своевременен и адекватен мониторинг на земеделските земи и техните промени на европейско, национално и регионално ниво чрез осигуряване на често срещани методологии и показатели, покриващи различни времеви, пространствени и тематични нива. Агро-екологичният мониторинг цели развитието и подобряването на индикаторите, които оценяват състоянието на селското стопанство и насоките на развитието му, влиянието на земеделието върху водните и почвените ресурси, промените настъпили при земеделието, оказващи въздействие на биоразнообразието и ландшафта.

Тестовата зона за територията на България е басейна на р. Струма, като център РЕСАК е отговорен за производството на следните информационни продукти:

 • Оценка на почвената ерозия
 • Пространствена оценка на обхвата и степента на изоставеност на земеделските земи
 • Промяна в структурата и характера на земното покритие на земеделските земи с висока природна стойност

Краен потребител на услугите по проекта Geoland2 са Институт по почвознание и агроекология „Никола Пушкаров“, изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]