EAGLE: Assistance to the EEA in the production of the new CORINE Land Cover (CLC) inventory including the support to the harmonisation of national monitoring for integration at pan- European level

copernicuseea

Групата EAGLE представлява обединение на технически експерти от Националните референтни центрове (NRC) на различни държави-членки, имащи отношение по земното покритие. Понастоящем развитието на концепцията и методологията на EAGLE се финансира от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) в рамките на програмата Copernicus. Първоначално групата работи на доброволни начала, без финансиране. Срещите са частично подкрепени от Седма рамкова програма (7РП) проекти: geoland2, HELM. От 2014 г. консорциумът EAGLE е финансиран от ЕАОС чрез редица договори за услуги, с цел да се доразвие концепцията.

Концепция на EAGLE:

  • може да бъде полезна рамка за интегриране на информация за LC / LU от различни набори от данни в един единствен модел на данни;
  • е приложима, както на национално, така и на европейско равнище;
  • е средство за сравняване и семантичен превод между различните номенклатури на LC / LU и улеснява обмена на данни;
  • може да бъде приложена като стандарт за събиране на данни за LC / LU за националните инициативи за мониторинг на земята;
  • може да бъде съгласувана обща рамка за данни за няколко отделни продукта на Copernicus (CLC, HRLs, Urban Atlas).

ReSAC участва в следните задачи:

  • Задача 1: Разработване на разяснителна документация за концепцията Eagle
  • Задача 2: Фина настройка на модела на данни и матрицата за Eagle

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]