Определяне на заливи и територии за пилотни райони Лом, Никопол. Белене и Русе, изработка на ГИС-проекти за визуализация на заливните територии и провеждане на обучение на потребителите за работа с тях

seedanube floodriskmoew

Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК. е изпълнител на Договор за услуга № Д-30-234/16.10.2012 г. с предмет: „Определяне на заливи и територии за пилотни райони Лом, Никопол. Белене и Русе, изработка на ГИС-проекти за визуализация на заливните територии и провеждане на обучение на потребителите за работа с тях" в рамките на проект "Оценка на риска от наводнения на заливаемите ивици па река Дунав, ориентирана към заинтересованите страни". SEE А/077/2.1/Х. (DANUBE FLOODRISK), финансиран от Оперативна програма "Югоизточна Европа 2007-2013".

Основни дейности:

  • Определяне на заливни територии за четирите населени места (Лом. Никопол. Белене и Русе) и изработване на илюстративни/обзорни карти на заливните територии съответстващи на събития с период на повторение 1000 г. и 100 г. върху ортофото;
  • Изработване на ГИС-проекти за визуализиране на заливните територии за четирите населени места (Лом, Никопол, Белене и Русе), базирани на безплатен ГИС-софтуер. свободен за ползване и работещ с данни, съвместими с ArcGIS формати;
  • Обучение на потребителите за работа с ГИС-проекти за заливните територии.

Изпълнението на договора се координира от Дирекция „Европейски и международни проекти" на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), управляваща проект DANUBE FLOODRISK.

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]