Новини 2010

Среща в Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи към МТИТС с екип на Център РЕСАК по проект SAFER

12.2010

2010 12 07 esmis

На 7ми декември 2010 г. в Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията бе проведена среща с екипа на г-н Васил Грънчаров, директор на Дирекция „Информационни и комуникационни системи” и представители на Център РЕСАК, по проект SAFER „Services and Applications for Emergency Response”, финансиран по 7-ма Рамкова програма за научни изследвания на ЕК. Проектът SAFER тества и валидира компонента по ГМОСС / GMES за управление при бедствия и аварии. Срокът за изпълнение на проекта е декември 2008 – декември 2011.

От страна на Център РЕСАК, партньор по проект SAFER бяха представени резултатите по работен проект „Управление риска от наводнения”. Дискутирано беше развитието на проект „Картиране на активите” и създаване на база данни на стоящите водни обекти в България.

Представени бяха карти на минали наводнения за избрани участъци по река Дунав – Видин, Лом, Белене и Силистра. В тях е представен обхвата на наводнението и е направен анализ на риска, базиран на типа земно покритие. Демонстрирани бяха резултати, свързани с прогнозиране на риска от наводнение от високи вълни, с вероятност за възникване веднъж на 100 и 1000 години. Тестовият район се намира по долината на река Искър и обхваща част от Столична община. Предстои създаването на такива карти за другия тестов район – град Русе. Изготвените карти са в съответствие с изискванията по Директивата за управление риска от наводнения. Всички карти са предоставени на Изпълнителната агенция.

Представена бе разработваната от Център РЕСАК база данни на стоящите водни обекти в България. Дискутирани бяха въпроси свързани със създаването и актуализацията на данните, описанието им с метаданни и изискванията, на които трябва да отговарят.

Бяха обсъдени въпроси, свързани със стандартите на представените пространствени данни, според директивата INSPIRE на EК и съпътстващия българския закон.

Тематична карта на наводнението на река Искър при град Нови Искър от 12.08.2005 г. с анализ на риска базиран на типа земно покритие pdf

Участие на РЕСАК в Международната среща за приложение на LiDAR в Хага, Холандия

12.2010

2010 12 lidar conference logo

Център РЕСАК взе участие в международна среща за приложението на LiDAR в Хага, Холандия между 30ти ноември и 1ви декември. Основният фокус бе поставен върху използването на LiDAR в областта на транспорта, градското планиране, картографирането на крайбрежни зони, управлението на активи и ГИС приложения. Успоредно с това се проведе международно изложение на водещи организации в света. На конференцията взеха участие 530 участника от 46 държави, а 50 организации се представиха на изложението.

2010 12 lidar conference

В рамките на конференцията бяха засегнати теми относно използването на данни от LiDAR в областта на заснемането от въздух и земя, мобилното картиране, теренни измервания на крайбрежни зони и батиметрия. Представени бяха най-новите технологии в областта на наземното лазерно сканиране. Демонстрирани бяха възможностите за използване на LiDAR при изпълнението на инфраструктурни проекти по планиране и изграждане на пътища и ж.п. линии. Данните, получени чрез мобилно, лазерно сканиране се отличават с висока хоризонтална и вертикална точност и скорост на получаване. Особено полезно е приложението на LiDAR при създаване на точен цифров модел на терена, както и хидрографски данни с висока пространствена точност за вътрешните водни обекти.

Участието на РЕСАК в 16тa конференция на GeoCAP / ЕК (24-26 Ноември 2010, Бергамо, Италия)

11.2010

2010 11 24 16th geocap conference

В периода 24 - 26 ноември 2010 г. в Бергамо, Италия бе проведена 16тата ежегодна конференция - GeoCAP, организирана от Обединени изследователски центрове към ЕК (JRC), в частност отдела за наблюдение на земеделските ресурси (MARS), където взеха участие представители на всички страни членки на ЕК.

Основната тема на конференцията беше “Геоинформационните технологии в подкрепа на общата земеделска политика”, където бяха засегнати следните теми: контролни дейности чрез дистанционни изследвания, управление и оценка на качеството на СИЗП (Система за Идентификация на Земеделските парцели) – LPIS, използването на GPS технологии в подкрепа на общата земеделска политика, възможност за директна помощ, бъдещето развитие на общата земеделска политика.

Конференцията бе основен повод да се направи преглед на постигнатите резултати през 2010, проблемите и решенията предложени от страните членки на ЕС. В допълнение се разгледаха и техническият напредък и бъдещите планове за кампания 2011.

The role of FP7 Geoland2 in support to the clarification of the concept of Good Agriculture Condition laid down in the EU CAP – ReSAC activities on the Bulgarian test site pdf

Среща в Басейнова дирекция Дунавски район – гр.Плевен с екип на Център РЕСАК по проекта SAFER

11.2010

2010 11 pleven

На 15ти ноември 2010 г. в Басейнова дирекция Дунавски район – гр.Плевен бе проведена среща с директора на дирекцията г-н Румен Пенков и представители на Център РЕСАК, по проект SAFER „Services and Applications for Emergency Response”, финансиран по 7-ма Рамкова програма за научни изследвания на ЕК. Проектът SAFER тества и валидира компонента по ГМОСС/ GMES за управление при бедствия и аварии. Срокът за изпълнение на проекта е декември 2008 – декември 2011.

На срещата присъстваха директора на дирекцията г-н Румен Пенков и експерти от Басейновата дирекция. От страна на Център РЕСАК, партньор по проект SAFER, бяха представени резултатите по работен проект „Управление риска от наводнения”. Дискутирано беше развитието на проект „Картиране на активите” и създаване на уеб база данни на влажните зони в България.

Представени бяха карти на минали наводнения за избрани участъци по река Дунав – Видин, Лом, Белене и Силистра. В тях е представен обхвата на наводнението и е направен анализ на риска, базиран на типа земно покритие. Демонстрирани бяха резултати, свързани с прогнозиране на риска от наводнение от високи вълни, с вероятност за възникване веднъж на 100 и 1000 години. Тестовият район се намира по долината на река Искър и обхваща част от Столична община. Създадени са карти на опасността и риска от наводнения, в които е отразен обхвата на наводнението и височината на водния стълб. Предстои създаването на такива карти за другия тестов район – град Русе. Изготвените карти са в съответствие с изискванията по Директивата за управление риска от наводнения. Всички карти са предоставени на Басейновата дирекция.

Тематична карта на наводнението на река Дунав при град Лом от 25.04.2006 г. pdf

Среща по проект SAFER с Министерство на вътрешните работи

11.2010

2009 12 safer

На 3ти ноември 2010 г. в Министерството на вътрешните работи, главна дирекция Гражданска защита, бе проведена среща с експертите от дирекцията и РЕСАК по проект SAFER “Services and Applications for Emergency Response” по 7-ма Рамкова програма за научни изследвания на ЕК. Проекта SAFER тества и валидира компонента по ГМОСС за управление при бедствия и аварии.

Срокът за изпълнение на проекта е декември 2008 – декември 2011. На срещата присъстваха представители на главна дирекция Гражданска защита и Центъра за аерокосмически наблюдения. Дирекция Гражданска защита е краен потребител на продуктите по проекта. От страна на РЕСАК, партньор по проекта SAFER, бяха представени резултатите по работен пакет „Управление риска от наводнения” и беше дискутиран прогреса по работен пакет „Картиране на активите”.

Демонстрирани бяха резултати свързани с прогнозиране на риска от наводнение от високи вълни, с вероятност за възникване веднъж на 100 и 1000 години. Пробният участък се намира по долината на река Искър и обхваща Столична община. Създадени са карти, представящи обхвата на наводненията и височината на водния стълб. Друг тип продукт са карти представящи минали наводнения в различни участъци по р. Дунав. За всички засегнати територии е направен анализ на залятата площ и типа на земното покритие. Изготвените карти са в съответствие с изискванията по Директивата за управление риска от наводнения. Всички карти са предоставени на Гражданска защита.

Карта на опасността от наводнение при висока вълна с вероятност на възникване веднъж на 1000 години pdf

Участието на РЕСАК в XX Международен симпозиум "Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области"

23-24.09.2010

2010 09 23

Двадесетият международен симпозиум "Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области" бе проведен в к.к. Албена, Фламинго Гранд хотел. XX Международен симпозиум с изложба бе организиран от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България под патронажа и със съдействието на видни международни геодезични и други организации. Целта на симпозиума бе да продължи установената традиция на обмяна на знания и опит в сферата на геодезията, фотограметрията, кадастъра и картографията, GNSS и GIS, както и свързаните с тях области, като същевременно поддържа регионалното сътрудничество между европейските страни.

2010 09 23 ivanov

Тазгодишното участие на РЕСАК в симпозиума се състоя в представянето на презентация на тема “ЕВРПОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ГЛОБАЛЕН МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И СИГУРНОСТТА И ИНТЕГРИРАН ПРЕДОПЕРАТИВЕН ПРОЕКТ - ГЕОЛАНД 2 ЗА МОНИТОРИНГ НА ЗЕМЯТА” към Седма рамкова програма за научни изследвания на ЕС (приоритет “Космос”). Беше представено мястото на РЕСАК по отношение на програмата за Глобален мониторинг на околната среда и сигурността. Внимание бе обърнато на три от основните услуги по проекта Геоланд2, които РЕСАК ще предоставя. Това са Сезонен и годишен мониторинг на промените – SATChMo, Пространствено планиране и Мониторинг на Агро-екологичните показатели.

Наводнения в Пазарджишка и Пловдивска области

29.07.2010

2010 07 29 floods

След проливните дъждове на 25-26 юли 2010г. в много общини от Пазарджишка и Пловдивска области беше обявено бедствено положение. Бяха наводнени много частни постройки и обществени сгради, имаше залети коловози на жп-линии и повредени пътни настилки, поради повреди в инфраструктурата много населени места останаха без ток и питейна вода, а на много места беше компрометирана и канализацията за отпадни води.

По заявка от българска страна в рамките на програмата Глобален мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС / GMES) и в частност в проекта за спешна реакция при бедствия и аварии SAFER - Services and Applications for Emergency Response, финансиран по 7-ма Рамкова Програма на ЕК, на 29 юли бяха изготвени “бързи карти на наводнените територии” от германския Център за информация за кризи, базирана на спътникова информация "Center for Satellite Based Crisis Information" (ZKI), който е част от Германския Аеро-космически Център (DLR), базиран в Мюнхен.

Като участник по проекта SAFER, РЕСАК предостави топографски данни на германските колеги още на 28 юли 2010г. В рамките на следващите няколко седмици, РЕСАК ще изготви специализирани карти на наводнените райони, които ще дадат информация за типовете земеползване засегнати от високите води, както и други карти за оценка риска от наводнения.

Картите са достъпни на адрес: www.zki.dlr.de

Участието на Център РЕСАK в BALWOIS 2010

06.2010

2010 06 24 balwois

Четвъртата международна конференция BALWOIS 2010 бе проведена в Охрид, хотел Метропол между 24 и 29 май 2010.

Главното значение на проектът BALWOIS – Наблюдение на водите на Балканите и информационна система за балканските страни – е да създаде на Балканите общност на главните акционери в областта на опазване и управление на водите, включващи учени, частния сектор, експерти, неправителствени организации до хора, взимащи решения и широката публика.

BALWOIS 2010 беше организирана от IB2E, METEO MAK, Охридски хидроложки институт, Факултетът по строително инженерство при Университет "Св. Кирил и Методий" в Скопие, Македонска хидрометеорологична служба, както получава подкрепа от Министерство на околната среда и ландшафтно планиране на Република Македония и на Френския посланик в Скопие, Международната Асоциация на Хидлоложките науки и някои други частни организации.

Участието на РЕСАК в постерната сесия на BALWOIS 2010 е свързано с проекта SAFER (Services and Applications for Emergency Response), който е част от проекта GMES (Global Monitoring for Environment and Security) към Седма Рамкова програма за научни изследвания на ЕК.

На плаката бяха показани два продукта, които РЕСАК трябва да изготви по проекта SAFER, свързани с риска от наводнения в два тестови района – София и Русе. Единият продукт е свързан с планиране и ръководене на риска от наводнения, а вторият - с изготвянето на т.н. Asset maps, показващи оценка на стойността на земята.

Safer Project – Emergency Response Core Service of Europe (Постер) pdf