Новини 2013

Център РЕСАК успешно завърши проект EUFODOS FP7 с обучителен семинар

12.2013

Център РЕСАК организира обучителен семинар на 17.12.2013 за да представи услугите разработени в рамките на проекта EUFODOS, финансиран по 7РП, чиито основни цели бяха развитие на насочени услуги за управление на горите, тяхната структура и щети при природни бедствия.

Център РЕСАК, като партньор по проекта разработи няколко типа услуги, продуктите от които предостави на Изпълнителна Агенция по Горите, които ще подпомогнат агенцията в оперативната и дейност.

Семинарът събра заедно повече от 20 експерта и управленски кадри от няколко регионални дирекции на ИАГ, от Държавни горски предприятия и администрации на националните паркове. Всички участници в семинара получиха сертификати за участие, както и доклади и бази данни на продуктите разработени в рамките на проекта от РЕСАК.

Обучението също така обхвана и предоставяне на информация за програмите Copernicus и Galileo, както и детайли за предстоящите спътникови мисии – Sentinels и как тези технологии биха подпомогнали управлението на горите. Представена беше и тематиката на взаимовръзката между новите насоки в Общата земеделска политика на ЕС и горското управление.

Основният фокус на обучението беше детайлно описание на насочените услуги за управление на горите разработени от РЕСАК в рамките на проект EUFODOS, и които са готови за комерсиална експлоатация.

След първата фаза на проекта, имайки предвид изискванията на потребителите, РЕСАК разработи следните типове услуги:: Услуги за горска инвентаризация разделящи се на: P-01-1 Карта на горското покритие; P-01-2 Карта на типовете гори; P-02 Карта на промените в горите; P-03 Карта на плътността на горите. Услугите за щети в горския фонд се подразделят на: P-05-1 Референтни карти (Карта на горското покритие и типове гори); P-05-2 Карта на обхвата на бедствието (Обхват на опожарени гори, Обхват на гори пострадали от бури и снеголоми, и Обхват на нашествие от насекоми); P-05-3 Детайлни карти за щетите (Върхов/низов пожар, Щети от бури/снеголоми и Щети от нашествие от насекоми); P-05-4 Допълнителни продукти (Комбинация от тематични карти на база интерпретация на спътникови изображения и лесоустройствени планове).

Всички демонстрационни продукти бяха разработени на територията на България в региони където в изминалите няколко години настъпиха природни бедствия: Територия 1 – с. Гостун, Западни Родопи; Територия 2 – лесничейства Трън, Земен, Брезник; Територия 3 – лесничейство Средец, Странджа; Територия 4 – парк Витоша; Територия 5 – лесничейство Копривщица; Територия 6 – община Силистра; и Територия 7 – Дунавска равнина.

РЕСАК и АУРЕ бяха наградени на 19-та ежегодна конференция MARS "Ново управление и контрол на Общата селскостопанска политика", проведена във Вилнюс, Литва

12.2013

На 3 и 4 декември 2013 г. в гр. Вилнюс, Литва бе проведена 19-та конференция MARS, организирана от Обединения изследователски център към ЕК (JRC) и литовската разплащателна агенция (NMA). Основната тема на конференцията беше свързана с предстоящите предизвикателства по отношение на управлението и контрола на новата "по-зелена" Обща Селскостопанска Политика (ОСП) на ЕС. Както всяка година, представители на РЕСАК и АУРЕ присъстваха на конференцията и участваха активно в дебатите и специалната постер сесия.

Бяха разгледани текущите дейности, насочени към предварителните процедури и предизвикателства, набелязани от държавите членки по отношение на основните теми за изпълнение на бъдещата ОСП. Целта беше общ преглед на нуждите, събиране на идеи и препоръки, но без достигане до окончателни решения, тъй като все още някои от аспектите на политиката са в процес на обсъждане. В дневния ред бяха включени следните основни теми: Рамка за количественото определяне на Екологични приоритетни области (Ecological Focused Areas - EFA), актуализиране на инструментите за управление и контрол, както и рамки за оценка (стандарти, методи, оценяване и индикатори). Специално внимание беше обърнато на информационните нужди на политиката за околна среда и взаимодействието с ОСП и програмата Copernicus, както и използването на данни от ИСАК (данни за земеделските производители, Системата за идентификация на земеделските парцели), за изчисляване на параметрите на "зелените" мерки, свързани с Екологичните приоритетни области (EFA) и постоянните пасища.

Постер със заглавие "Използване на данни от СИЗП и програма Copernicus във връзка с изработването на референтни данни за земно покритие на трансгранично ниво" беше представен от експерти на РЕСАК и АУРЕ. Той беше награден от селекционната комисия на конференцията като най-добър, тъй като това е първият успешен мащабен пример за интеграция на спътникови данни и данни на място (in-situ) във връзка с мониторинга на земеделската политиката на ЕС. Примерът, представен в постера е от CBC проект MIS - ETC 171 "Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничната зона Румъния – България".

Използване на данни от СИЗП и програма Copernicus във връзка с изработването на референтни данни за земно покритие на трансгранично ниво (Постер)

pdf

Участие на Център РЕСАК в семинар по програма Copernicus, Букурещ, Румъния

11.2013

"Copernicus User Awareness & Training Event"се състоя от 7-ми до 8-ми ноември 2013 г., в конферентната зала на Ramada Park Hotel в Букурещ. Събитието беше организирано от Румънската космическа агенция – ROSA. Целта му беше да събере заедно потребители и експерти работещи с продукти базирани на използването на данни от космоса и да ги запознае с програма Copernicus и новостите в нея. С презентации участваха водещи организации в областта в т.ч. GAF, INGV, e-GEOS, ECMWF, NEREUS, EURISY, ROSA, както и представители от европейската комисия.

През първият ден участниците се запознаха с услугите, които програма Copernicus предлага в шестте си тематични области – land monitoring, marine monitoring, atmosphere monitoring, emergency management, security и climate change. Вторият ден беше определен за тематично обучение по избрана тематична област. Според интересите си участниците взеха участие в една от четирите паралелни обучителни сесии – land monitoring, marine monitoring, emergency management и atmosphere monitoring. Във всяка една от тях бяха разгледани конкретни приложения, софтуерни решения и реализирани проекти в областта.

РЕСАК участва в постерната сесия с плакат на тема "Role of COPERNICUS data in the elaboration of trans-border reference land cover datasets", представящ дейностите по проект "Common Strategy for Sustainable Territorial Development of the cross-border area Romania-Bulgaria", CBC Project MIS-ETC 171.

Повече за COPERNICUS: http://www.copernicus.eu

Участие на Център РЕСАК в XXIII Международен симпозиум "Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области"

11.2013

Двадесет и третият международен симпозиум "Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области" бе проведен в град София, Дом на науката и техниката (07-08 ноември 2013г).

Симпозиумът бе организиран от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България под патронажа и със съдействието на видни международни геодезически и други организации. Основни теми на симпозиума са съвременните технологии в областта на геодезията, фотограметрията, картографията, спътниковите системи, устройството на територията, кадастъра, ГИС, образованието и професионалната практика.

Тазгодишното участие на център РЕСАК в симпозиума се състоя в представянето на доклад на тема "Развитие на услуги за мониторинг на горите в рамките на проект EUFODOS FP7 за България". Бяха представени резултатите по проект EUFODOS, които целят развитието на насочени услуги за горите за предоставяне на информация за състоянието на горите и щети при бедствия. Център РЕСАК е партньор по проекта и е разработил няколко услуги за Изпълнителна Агенция по горите (ИАГ):

Първият тип услуги могат да се използват за подпомагане на изработването на националната горска инвентаризация. Услугата предоставя карти на горските територии и дървесни типове и карти на плътността на короните базирани на спътникови изображения със висока и много висока пространствена разделителна способност за територията на ДГС – Трън, Брезник, Земен.

Вторият тип услуги са свързани с информацията необходима на ИАГ (и други заинтересовани институции) при природни и антропогенни бедствия в горските територии. Разработени са два основни продукта свързани с бедствия – бързи карти и детайлни карти и бази данни на щетите за бедствия от различен характер: горски пожари, снеголом, бури, нападения от насекоми.

Участие на Център РЕСАК в международна конференция "European Space Solutions и Copernicus и Galileo Masters", Мюнхен, Германия

11.2013

"European Space Solutions", беше 3-дневна конференция от 5 до 7 ноември, състояла се в Alte Kongresshalle в Мюнхен. Конференцията събра заедно бизнеса и обществения сектор с потребителите и доставчиците на решения базирани на използването на данни от космоса. Участниците получиха информация за настоящото състояние по тематиката в Европа и обществените нужди от такива услуги и данни. Беше демонстрирано как космическите технологии могат да подобрят бизнеса и социалните предизвикателства, както и какви финансови механизми са налични за бизнеса и МСП в тази област. Събитието беше съпроводено и с връчване на наградите на Copernicus и Galileo Masters 2013. РЕСАК участва в конференцията с цел обсъждане на бъдещо сътрудничество в рамките на ХОРИЗОНТ2020, и програмите Copernicus и Galileo.

Повече за European Space Solutions: http://www.space-solutions.eu

За победителите в Copernicus Masters 2013 може да прочетете тук

За победителите в Galileo Masters 2013 може да прочетете тук

Информационен ден по приоритет Космос на програма HORIZON2020

10.2013

На 16 октомври 2013г. в хотел Шератон, София се проведен Информационен ден по приоритет КОСМОС на HORIZON2020. Събитието беше подпомогнато от Българския информационен офис по ГМООС/Коперникус. Точно 150 участника се регистрираха за събитието, като 110 от тях от 60 различни организации от 6 държави присъстваха на срещата. Информационният ден покри всички аспекти на приоритет Космос в Хоризонт 2020 и основните Европейски програми свързани с него – Galileo and Copernicus. Участниците имаха възможността да представят техния капацитет и идеи за проекти в сесиите на срещата за Кратки презентации и Билатерални срещи.

Може да изтеглите всички презентации от тук, или да изберете индивидуалните презентации от уеб страницата на събитието.
http://www.b2match.eu

Информационен ден по приоритет Космос на програма HORIZON2020

10.2013

На 16 октомври 2013г. в хотел Шератон, София ще бъде проведен Информационен ден по приоритет КОСМОС на HORIZON2020.

Програмата включва представяне на визията на МОН за участието на България в HORIZON2020; правилата за участие в програма HORIZON2020; представяне на приоритет КОСМОС в програмата, както и основните направления в предстоящите два конкурса; представяне на ключови организации в областта на приоритет КОСМОС.

По програма се предвиждат и кратки презентации на участниците с цел търсене на партньори. Презентациите ще показват опита на организациите и идеи свързани с предстоящите конкурси по приоритет КОСМОС.

На срещата освен участници от българска страна, ще присъстват представители на ЕК, както и организации от съседните на България страни.

В последната част от срещата ще има възможност за двустранни срещи с други участници за конкретни разговори по бъдещи проекти.

Срещата в София е част от поредицата срещи The Countdown on Horizon 2020 Space Tour, организирани от националните контактни лица по приоритет КОСМОС с подкрепата на ЕК и експертната помощ на Българският информационен офис по ГМООС/Коперникус (за срещата в София).

Регистрацията е отворена и може да бъде направена на: http://www.b2match.eu/h2020spacetour/participants/new

Програмата на събитието в София на: http://www.b2match.eu/h2020spacetour/pages/sofia

Участие на Център РЕСАК в семинар на тема "Нови геодезически инструменти и технологии"

10.2013

На 4-ти октомври 2013г. се проведе семинар на тема "Нови геодезически инструменти и технологии", организиран от Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/, Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/, Регионалната организация на НТС с Дома на науката и техниката /ДНТ/ - гр.Пловдив. Семинарът имаше за цел да запознае заинтересованите специалисти с най-новите геодезически инструменти и технологии достъпни на българския пазар. Събитието съвпадна по време с провеждането на есенния Международен технически панаир в Пловдив.

Център РЕСАК участва с презентация на тема "Програмата GMES / COPERNICUS - оперативният капацитет на България за изследване на Земята от Космоса". В нея беше направено представяне на участието на център РЕСАК в международни и национални специализирани програми за земни наблюдения. Беше разяснена програмата на GMES / COPERNICUS, както и развитието на нейните дейности. Представени бяха примери на задачи на Център – РЕСАК, изпълнени в рамките на тази програма.

Участие на Център РЕСАК в семинар на тема "3D КАДАСТЪР"

06.2013

На 6-ти юни 2013г. се проведе семинар на тема „3D Кадастър“, организиран от Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС) и Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), секция „Фотограметрия и дистанционни методи”. Семинарът имаше за цел да срещне специалисти в областта на 3D моделирането и анализа на географски данни, като очертае основните направления, в които се работи.

Център РЕСАК участва с презентация на тема "Оценка риска от наводнения - от Европейската директива до практиката в България". В нея беше направено представяне на разработките на Центъра свързани с моделирането на заплахата от наводнения и анализ на риска. Акцент беше поставен върху проектите по приложение на Директивата за наводнения в България. Подчертано беше значението от използването на лидарни заснемания на земната повърхност и бяха представени конкретни примери.

Оценка и управление на риска от наводнения в контекста на Европейската Директива за наводненията

06.2013

Наводненията са природно явление, което не може да бъде предотвратено. Вероятността за тяхната поява и степента на пораженията им зависят от редица фактори, познаването и управлението, на които позволява да се въздейства върху общите негативни последици от наводненията.

Оценката и управлението на риска от наводнения е предмет на Директива 2007/60/ЕС, позната още като Европейска Директива за наводненията, която е в сила от 26.11.2007г. и е транспонирана в националното законодателство с изменението на Закона за водите през м. август 2010г. Директивата определя рамка от мерки за оценка и управление на риска от наводнения с цел намаляване на неблагоприятните последици върху човешкото здраве, околната среда, стопанската дейност и културното наследство. Съгласно Закона за водите дейностите по управление на риска от наводнения се извършват за всеки от районите за басейново управление. и компетентен орган за прилагането им е Директорът на басейновата дирекция.

Управлението на риска от наводнения съгласно Директивата за наводненията преминава през три основни етапа:

  • Извършване на предварителна оценка на риска от наводнения
  • Изготвяне на карти на заплахата и на риска от наводнения
  • Изготвяне на План за управление на риска от наводнения и Програма от мерки

Към настоящия момент завършва първия етап, конкретно утвърждаването на районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

Центърът за приложение на спътникови изображения – РЕСАК участва в процеса по изпълнение на Директивата за наводнения, като извърши консултантски услуги за Басейнова дирекция Дунавски район при определянето на РЗПРН.

Резултатите от този проект бяха представени на обществеността, като в периода от 21.05 до 04.06 се проведоха обществени обсъждания в пет града – Плевен, Велико Търново, Русе, Вършец и София. На тях заинтересованите страни бяха подробно запознати с резултатите на този етап и с това, което предстои.

Това не е първото участие на Център РЕСАК в проект свързан с оценката и управлението на риска от наводнения в контекста на Директивата. През 2011г. Центърът извърши консултантски услуги за Басейнова дирекция Дунавски район за определяне на значителните минали и потенциални бъдещи наводнения, което беше първа стъпка в процесът на имплементиране на Директивата за наводнения в България.

Обзорна карта на районите със значителен потенциален риск от наводнения за речния басейн на р. Янтра pdf

Участие на Център РЕСАК в младежки семинар на тема “Реализация и перспектива за младите геодезисти в България”

05.2013

На 30-ти май 2013 г. в Дома на науката и техниката, гр. София. се проведе младежки семинар на тема "Реализация и перспектива за младите геодезисти в България", организиран от Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС) и Съюза на геодезистите и земеустроителите в България. Семинарът имаше за цел да информира и насърчи младите учени и студенти относно тяхната професионална практика в геодезията и свързаните с нея области.

РЕСАК участва с презентация на тема "Дунавска стратегия – нови възможности за България". Особено внимание беше обърнато на проект «Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничната зона Румъния-България - Трансгранично сътрудничество». Проектът представлява многостранна съвместна инициатива, чиято основна цел е изработването на обща стратегия за териториално развитие за целите на устойчиво пространствено и икономическо развитие на българо-румънския трансграничен регион.

Участие на експерти от РЕСАК в Дунавската стратегия

04.2013

Експерти от РЕСАК участват активно в разработването на общи средства за териториално планиране на трансграничния район между България и Румъния, който обхваща голяма част от долното течение на р.Дунав. Работата е в рамките на проект за трансгранично сътрудничество – "Обща Стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния-България", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция (АУРЕ) е водещ партньор на работния пакет, свързан с разработване на цялостна пространствена база данни за трансграничния регион, за нуждите на изготвянето на обща стратегия за устойчиво териториално развитие. Проектът стартира през месец февруари 2012 г. и ще приключи през месец февруари 2014 г.

Подробните технически дейности включват създаването и разработването на системи и информационни услуги, които позволяват интегрирането на нови, хармонизирани със съществуващите вече информационни системи на национално/регионално ниво пространствени бази данни и услуги. Базата данни ще осигури необходимите данни за цялостен набор от показатели на NUTS 3, 2 и LAU (местна административна единица) ниво.

Резултатът от проекта ще бъде създаването на подробна обща база данни земно покритие за трансграничния регион, изготвена на база Land Cover Meta Language (ISO 19144-2) и напълно в съответствие с Директива на ЕС за пространствени бази данни INSPIRE. Общата спецификация ще осигури ефективни анализи и доклади по отношение на трансграничния регион.

Успоредно с това, АУРЕ и РЕСАК са в техническо сътрудничество със Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC) в Испра, в рамките на Дунавската стратегия, както и във връзка с проект CBC. Звено MARS към JRC в момента подготвя набор от дейности, насочени към подпомагане на методологията за мониторинг на земната повърхност в различните аспекти на проекта, като например:

  • Използване на инструменти на ОСП (СИЗП, CwRS) като пример за развитие по проекта и добри практики за управление на средствата, предоставени от ЕС.
  • Класификация на земното покритие и хармонизирани подходи (концепция TEGON, тестване на спецификацията на данните по INSPIRE за земно покритие – Приложение F и G).
  • Инструмент за извличане на информация за земното покритие от ИСАК данни (земно покритие/земеползване, показатели, геореферирана статистика).
  • Избор на съответните показатели (показатели за земеделски земи, показатели за градска среда).

Редовна техническа среща по проект EUFODOS на 7 РП за научни изследвания на ЕС организирана в офиса на РЕСАК

03.2013

На 21ви и 22ри март 2013 г. се проведе предпоследна работна среща по проект EUFODOS, финансиран от Седма рамкова програма за научни изследвания на ЕК, който има за цел да развие специфични предоперативни услуги, свързани с оценка на щети в горския фонд и картографиране на функционални параметри на горите. Домакин на срещата беше Център РЕСАК и тя се проведе в административния му офис.

Проект EUFODOS е научен /Collaborative project/ с продължителност 3 години /01.2011 – 12.2013/ и се координира от JOANNEUM RESEARCH INSTITUTE – Австрия. Център РЕСАК разработва няколко услуги, които ще се предоставят на Изпълнителна агенция по горите към Министерството на Земеделието и Храните. Услугите са свързани с изготвяне и обновяване на ГИС бази данни за горските територии и промените в горския фонд, инфраструктурата в горския фонд, а също така и бързо картографиране при управление на бедствия. Консорциумът по проекта включва няколко европейски организации, изследователски центрове и институти, частни компании развиващи R&D дейности свързани с наблюдения на Земята като: VTT (Финландия), GAF (Германия), University of Frieburg (Германия), EURAC (Италия), RapidEye (Германия), РЕСАК (България), ЕАА (Австрия).

На 21ви март за потребителите по проекта – организации от горския сектор от България, Австрия, Германия, Полша и Италия беше организирано посещение на резерват "Бистришко бранище". По време на полевата работа експерти от Изпълнителна Агенция по горите и ДПП "Витоша" запознаха чуждите експерти с дейностите извършвани в района по борбата с горските пожари и нападението от корояд в парка.

Срещата продължи в ДЛС "Витошко" – с. Студена, където участниците обмениха опит в управлението на горските територии и борбата с бедствия в тях. На срещата присъстваха освен по-горните представители и такива на ДЛС "Витошко" и Югозападно държавно предприятие.

По същото време консорциумът по проекта проведе техническа среща с обсъждане на административни въпроси.

На 22ри март срещата продължи с общото участие на консорциума и потребителите по проекта. Всеки партньор по проекта представи състоянието на типовете услуги за управление на горските територии в които той участва за съответната тестова територия. В рамките на проекта са готови така наречените RUSH Mode и NON-RUSH Mode услуги. При първите се генерира бърз продукт до няколко дни след дадено природно бедствие и оценка на щетите в горските територии, докато при втория тип услуги се генерират продукти с по-детайлна оценка на видовете щети.

Следващата работна среща ще се проведе октомври 2013 г. в офиса на Европейската агенция по околна среда в Копенхаген, на която ще бъде представено портфолиото от услуги, които консорциумът е готов да изпълни при природни бедствия в горски територии за територията на Европейския съюз.