Новини 2008

Четвърти обучителен семинар по проекта БУЛГАРИСК

10.2008

2007 11 27 bulgarisk

На 8-ми и 9-ти октомври 2008 г. в Зала 1 на ДАИТС се проведе четвъртия от серията обучителни семинари, свързани с международния Българо-Френски проект БУЛГАРИСК на тема “Интегриране на сателитни изображения в операционните системи за управление на риска в България”. Освен с методите на съвместяване на данни от различни източници, участниците се запознаха и с технологията за наземно позициониране GPS и използването й в ГИС среда с подложено спътниково изображение от KOMPSat-2 с цел картиране и събиране на данни на терена.

Гостуващ лектор бе г-н Бернар Аленбак – експерт от SERTIT, Франция. Упражненията се проведоха с помощта на експерти от РЕСАК, които предоставиха своите диференциални GPS устройства за демонстрация на разликата в прецизността на измерванията на професионалните и популярните навигационни GPS приемници.

Участие взеха експерти от ДАГ, ДАИТС, ЦАКН към МИС, НСПБЗН към МВР, НИМХ/БАН, ИО/БАН, БД-Плевен към МОСВ, МДААР.

Посещение на национални експерти във Франция по проект БУЛГАРИСК

09.2008

2007 11 27 bulgarisk

В рамките на проекта БУЛГАРИСК 10 експерта от държавната администрация, регионални структури и научни организации в България, бяха изпратени във Франция. Посещението се състоя от 22-ри до 26-ти септември 2008 г. Експертите бяха от РЕСАК, Пристанище Бургас, ДАГ, БД-Плевен към МОСВ, МДААР, МВР - НСПБЗН, ДАИТС и АКЦН към МИС. Целта на пътуването беше посещение на следните организации: SPOT Image, EADS Astrium — Intespace , INFOTERRA, CLS, SERTIT, и DDSC към Френското Министерство на вътрешните работи. Участниците се запознаха с френския опит в работата със сателитни данни - от конструирането на космически апарати, през обработка на изображения и непрекъснато постъпваща информация от различни наземни източници, до крайния продукт на взимане на решения във всеки етап от цикъла на управление на риска.

Демонстрирани бяха софтуерни продукти и техники за обработка на данни за земни наблюдения с висока пространствена разделителна способност както от оптични така и от радарни сензори в зависимост от специфичните цели. Българските експерти имаха възможността да видят начините за реагиране на френските специалисти в критични ситуации, развити на базата на една добре работеща законова система. Цялата визита бе документирана в документален филм посветен на българо-френския проект БУЛГАРИСК.

Експлозиите във военно поделение край Челопечене

07.2008

2008 07 chelopechene

Основни задачи на българо-френския проект BULGARISK са свързани с управление на риска и обективна оценка на щети от бедствия и аварии с помощта на спътникови изображения. Освен анализ на изминали събития проекта има за цел и да покаже в реално време ефективността на подобни методики за бързото и ефективно ръководство на акции и вземане на решения в кризисни ситуации.

В съответствие бе извършен мониторинг със спътникови изображения на състоянието след експлозиите във военното поделение 18 250 край софийския кв. Челопечене, където на 3 юли избухнаха поредица от взривове довели до множество, предимно материални, щети и временно затваряне на международното летище в столицата. На базата на съпоставка на две спътникови изображения с много висока пространствена разделителна способност бе направена обобщена предварителна оценка за щетите.

Използвани бяха архивно изображение от спътника IKONOS с пиксел 1m и новозаснето изображение от FORMOSAT-2 с пиксел 2m, заявено само 3 часа след началото на взривовете и доставено само няколко часа след заснемането му от SPOT IMAGE на 8 юли 2008, показващо актуалното състояние след инцидента.

Снимките и информацията се предоставят на ДАИТС и АУРЕ като основни бенефициенти на проекта БУЛГАРИСК, а разработката е направена от РЕСАК със спътникови изображения, предоставени от SPOT Image.

Участието на Център РЕСАK в BALWOIS 2008

05.2008

2008 05 27 balwois

Третата международна конференция BALWOIS 2008 бе проведена в Охрид, хотел Белвю между 27 и 31 май 2008.

Главното значение на проектът BALWOIS – Наблюдение на водите на Балканите и информационна система за балканските страни – е да създаде на Балканите общност на главните акционери в областта на опазване и управление на водите, включващи учени, частния сектор, експерти, неправителствени организации до хора, взимащи решения и широката публика.

BALWOIS 2008 беше организирана от IB2E, METEO MAK, Охридски хидроложки институт, Факултетът по строително инженерство при Университет "Св. Кирил и Методий" в Скопие, Университет "Св. Климент Охридски" - Битоля, Македонска хидрометеорологична служба, и РЕСАК под патронажа на Министерство на околната среда и ландшафтно планиране на Република Македония и на Френския посланик в Скопие.

РЕСАК, заедно със SPOT Image, беше един от спонсорите на конференцията. Двете организации участваха с изложбени щандове, на които представиха своите услуги и продукти. Експерти от РЕСАК изнесоха доклад на тема "Дистанционни изследвания за целите на интегрираното управление на водните ресурси: примери от България". Съвместният семинар на РЕСАК и SPOT Image състоял се по време на конференцията представи темите “От доставянето на спътникови данни до осигуряването на приложения, обучение и консултации” и “Проучване на възможностите за интеграция на спътникови изображения в рутинни процедури при управлението на риска в България”.

Втори обучителен семинар по проекта БУЛГАРИСК

04.2008

2007 11 27 bulgarisk

На 23-ти и 24-ти Май 2008г. в зала 1 на ДАИТС, се проведе вторият от серията обучителни семинари, свързани с Българо-Френския проект BulgaRisk на тема “Интегриране на сателитни изображения в операционните системи за управление на риска в България”. Бяха връчени сертификати на участниците от първия обучителен семинар от Г-жа Людмила Миленова, директор на ЦПСИ – Център за Приложение на Спътникови Изображения – ReSAC.

Ръководител на проекта е SPOT – IMAGE – Франция а бенефициенти са ДАИТС и АУРЕ. Лектори бяха експерти от SERTIT и SPOT Image. Упражненията бяха проведени с помощта на експерти от РЕСАК.

Главните теми, които бяха дискутирани по време на семинара бяха: Обработка на цифрови изображения за извличане на информация, Класическа класификация на изображения – методи за сегментация, Спектрална характеристика на водата. разпознаване на постоянни водни обекти, чрез оптически сензори, Спектрална характеристика на влага и вода при радарни сензори, Следене на динамиката на водните площи чрез данни от земни наблюдения от нормално до кризисно състояние (наводнения), Растителност, бури и пожари - Растителна покривка и картиране на гори, Техногенни ландшафти и земетресения, Картиране на техногенни ландшафти, Картиране на последици от земетресения и т.н.

Участие взеха експерти от ДАГ, ДАИТС, ЦАКН към МДПБА, НСПБЗН към МВР, НИМХ/БАН, ИО/БАН, Басейнова дирекция – Плевен към МОСВ, МДААР.

Обучителен семинар по българо-френския проект БУЛГАРИСК

03.2008

2007 11 27 bulgarisk

На 6 и 7 март 2008г. в зала 1 на ДАИТС се проведе първият от цикъла обучителни семинари по българо-френския проект БУЛГАРИСК - “ИНТЕГРИРАНЕ НА СПЪТНИКОВИ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОЦЕДУРИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА В БЪЛГАРИЯ”. Семинарът беше открит от г-н Петър Илиев – Директор на дирекция “Интегриране и планиране на мрежи”. Ръководител на проекта е фирмата SPOT Image – Франция, а бенефициенти са ДАИТС и АУРЕ. Лекциите и практическите упражнения бяха подготвени и представени от експерти от РЕСАК и от френската фирма SERTIT, които са едни от основните изпълнители на проекта.

Главните теми, дискутирани по време на обучителния семинар бяха основи на дистанционните методи и ГИС технологии, обработка на спътникови изображения, включително радарни данни за нуждите на оценката на опасни природни явления, като горски пожари, наводнения и др.

Участваха специалисти от ДАИТС, Държавна агенция по горите, ЦАКН към МДПБА, НСПБЗН към МВР, НИМХ/БАН, ИО/БАН, Община Русе и Басейнова дирекция – Плевен към МОСВ.

Програмата на обучителния семинар може да разгледате тук doc