Новини 2011

Състоя се поредната работна среща по проект "COSMOS" по Седма Рамкова програма на ЕК, в който партньор и участник е и Център РЕСАК, Рим, Италия

10.2011

2011 10 24 cosmos esa jrc

От 24 до 26 октомври 2011 в Рим, Италия се проведе поредната работна среща по проект "COSMOS" – Cooperation of Space NCPs as a Means to Optimise Services по Седма Рамкова програма на ЕК, в който партньор и участник е и РЕСАК. Основната задача на участниците бе да обменят информация за текущите резултати по проекта, както и да очертаят бъдещите задачи свързани с финалната конференция по проект "COSMOS", която ще се проведе на 28 – 29.02.2012г. Времетраенето на проекта е 01 юни 2008 - 31 май 2011.

Участниците посетиха Института за научни изследвания на Европейската Космическа Агенция във Фраскати (ESA-ESRIN), където бяха изнесени няколко презентации свързани с Програмата за земно наблюдение и управлението на кризи, както и Международната харта за Космоса и големите бедствия.

В края на срещата беше организирано и посещение на завод за оборудване на ракетата на ЕКА - Ариана - AVIO Collefero. Участниците бяха запознати с технологичния и производствен процес, като бе осигурен достъп до всички халета.

Посещение на експерти от РЕСАК в Института по околна среда и устойчивост (IES) към Съвместния изследователски център на Европейската комисия - JRC, Испра, Италия

10.2011

2011 10 21 jrc ies

На 21 октомври 2011 се проведе работна среща на експерти от звено MARS към IES и РЕСАК, които представиха активности, илюстриращи дейността им в тематиките, които представляват интерес за евентуалното сътрудничество между двете организации.

Работната среща премина в 3 части:

 • представяне дейността на РЕСАК през последните 2 години
 • дискусии и обмен на информация главно по приложение на методиката за оценка на качеството на Системите за Идентификация на Земеделските Парцели (разработена от групата GeoCAP на звено MARS) в други области на геоинформацията (например оценка на продуктите Land Cover Change)
 • представяне състоянието на програмата ГМЕС в България, като се обърна внимание и на дейността и ролята на Българския Информационен Офис по ГМЕС (БИОГ). Той е отговорен за прилагането на ГМЕС в България и на инициативата на БИОГ за създаване на Регионален център за по ефективно прилагане на ГМЕС в целия географски район на югоизточна Европа (RURSE)

Експертите от РEСАК се срещнаха и с г-н Оливие Лео – изпълняващ длъжността директор на звено MARS.

Осма международна работна среща на Европейската асоциация на лабораториите за дистанционни изследвания (EARSeL), Специална група свързана с горските пожари, Стреза, Италия

10.2011

2011 10 20 workshop earsel

От 20ти до 21ви Октомври 2011 г. бе организирана работна среща от лабораториите по управление на горите и дистанционни изследвания, Факултет по лесоустройство и околна среда, университет Аристотел, Солун в сътрудничество със Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия и университета в Алкала, Испания. Основния предмет на семинара бе да се представи оперативното използване на дистанционните наблюдения в управлението на горски пожари. Научните доклади представиха различни приложения на Дистанционни изследвания и Географски информационни системи в локален и глобален мащаб:

 • Предварителна оценка, планиране и управление на пожари
 • Откриване и мониторинг на пожари
 • Оценка и управления на минали пожари

Центърът за приложение на спътникови изображения - РЕСАК, България взе участие с научно изследване за "Мониторинг на горска покривка и оценка на горски щети в работната програма на проектите на ГМОСС – проучване в България". Изследването е свързано с оценка на щетите от горски пожар засегнал значителни площи иглолистни гори в югозападна България, в околностите на село Гостун (проект EUFODOS на 7-ма РП).

Постерът представи комбинация от различни източници на данни – сателитни снимки (преди и след събитието на пожара), както и лесоустройствени планове за оценка на засегнатите видове горска растителност в областта на пожара. Основният интерес при дискутирането на резултатите от проведеното изследване бяха свързани с методите за определяне на различните видове пожар (повърхностен и върхов пожар).

ReSAC Forest Cover Monitoring and Forest Damage Assessment in the Frame of GMES Projects – Case Study from Bulgaria (Постер) pdf

Участие на Център РЕСАК в обучителен семинар на партньорите в проекта EUFODOS на 7 РП

09.2011

2011 09 26 eufodos logo

От 26ти до 28ми септември в Грац, Австрия се проведе редовната среща по проект EUFODOS (European Forest Downstream Services - Improved Information on Forest Structure and Damages) по 7 РП, с главна тема: обучителен семинар относно VTT софтуерни пакети и JR софтуерни пакети - "IMPACT".

От началото на проекта до сега бяха разработени различни програмни пакети, свързани с възложените цели на проекта EUFODOS.

Център РЕСАК, като партньор по проекта бе представен от трима млади експерти в сферата на ДИ и ГИС – софтуерите.

В обучителния семинар бяха засегнати програмните пакети на Финландската компания - VTT свързани със земно покритие и статистически изследвания параметрите на горите, както и програмни пакети от Австрийския научен институт JOANNEUM RESEARCH – Impact Tools, относно промени във земното покритие, изследване на земното покритие и горските масиви.

Участие на Център РЕСАК в изготвянето на предварителната оценка на риска от наводнения в България

09.2011

В средата на месец септември Център РЕСАК спечели търг и подписа договор с Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район към Министерство на околната среда и водите.

Задачата на договора е да се консултира институцията, в изготвянето на предварителна оценка на риска от наводнения, в изпълнение на Директива 2007/60/ЕО за оценка и управление на риска от наводнения, влязла в сила на 26 ноември през 2007 г.
Първата стъпка при изготвяне на плановете за управление е предварителната оценка на риска от наводнения. Тя включва описание на възникнали в миналото наводнения със значителни неблагоприятни последици върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност, за които може да се очаква да се повторят в бъдеще.

Освен заключенията на предварителната оценка за риска от наводнения и картите на районите под заплаха от наводнения и карти на районите, които са в риск от наводнения, Планът за управление на риска от наводнения в Дунавския район ще съдържа и описание на целите на управлението на риска от наводнения и кратко представяне на мерките за постигане на определените цели.

След измененията в Закона за водите, Басейновите дирекции към Министерството на околната среда и водите ще изготвят Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН). С направените промени се цели да се създадат условия за предотвратяване или намаляване на вредните последици за човешкия живот и здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност, свързани с вредното въздействие на водите.

Дунавският район за басейново управление включва водосборните области на реките Искър, Ерма, Нишава, Огоста и западно от Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки, които са основната област на изследването по сключения договор.

При изпълнение на обществената поръчка ще бъдат следвани не само изискванията по европейското и национално законодателства, а също така и документите на Международна комисия за защита на р. Дунав – ICPDR, както и резултатите от проект „DANUBE FLOOD RISK“. Събраните данни и анализи, ще бъдат използвани в Дунавската стратегия по отношение на по-нататъшното и развитие.

Участие на РЕСАК в лятна школа организирана от Румънската космическа агенция в град Нептун, Румъния

09.2011

2011 08 29 geoss summer school

Между 23ти Август и 3ти септември 2011 г. се проведе обучителен семинар на тема "Най-новите техники с използване на дистанционни методи от Космоса за наблюдение на Земята, свързани с управлението при кризи и реагиране по време на бедствия и аварии", организиран от Румънската аерокосмическа агенция (ROSA) с подкрепата на Румънската агенция за научни изследвания (ANCS).

Центърът за приложение на спътникови изображения – РЕСАК, като дългогодишен партньор на ROSA получи покана за участие на двама млади експерти да участват в обучението.

Една от основните цели на обучението беше да се усвоят знания за най-новите методи, предоставящи данни за наблюдение на Земята, както и запознаване с техники за извличане на данни от спътникови изображения с цел защита наблюдение и оценка на щетите от природни бедствия и технологични аварии.

Основно бе наблегнато на използване и интерпретиране на изображения от радари със синтезирана апертура (SAR), техники с разнородни приложения и софтуери.

Участие на РЕСАК в годишната конференция по директивата INSPIRE, Единбург, Шотландия

07.2011

2011 07 27 inspire

От 27ми юни до 1ви юли 2011 година в Единбург, Шотландия се проведе Конференция по INSPIRE 2011. Темата на тазгодишното издание е „INSPIRE by 2020 – Принос към интелигентен, устойчив и всеобхватен растеж”.

През 2010 година, Европейският съюз поднови своя ангажимент за устойчиво развитие „основано на познанието” чрез лансиране на три взаимно подсилващи се приоритета в Стратегия 1 Европа 2020:

 • Интелигентен растеж – развитие на икономика, базирана на познания и иновации;
 • Устойчив растеж - насърчаване към по-ефективно използване на ресурсите, по-екологична и конкурентна икономика;
 • Всеобхватен растеж: насърчаване към по-високо ниво на заетост и осигуряване на социална и териториална сплотеност.

Това издание на Конференцията по INSPIRE предлага възможност да се проучи приноса на INSPIRE към стратегическите цели на Европа 2020 и да се внедри по-нататъшното прилагане и развитие на 2020 последващите програми в Европейския съюз:

 • INSPIRE за Устойчив растеж призовава към идеи и демонстрации на приноса на INSPIRE за ефективно използване на ресурсите и намаляване на парниковите емисии, опазване на околната среда и на биоразнообразието, засилване на устойчивостта към климатични промени, предпазване от бедствия и капацитет за реагиране в такива ситуации;
 • INSPIRE за Интелигентен растеж изследва приноса на INSPIRE за Европейските цифрови технологии и по-специално ролята на INSPIRE в електронното правителство и развиването на електронни услуги за околната среда;
 • INSPIRE за Всеобхватен Растеж – отваря нови възможности за INSPIRE в контекста на Нови Умения за Нови Работни места. Този приоритет призовава към изследване на видовете работни места и възможностите за създаване на работни места, свързани с INSPIRE. Какви умения и компетенции са необходими? Какво образование и обучение са нужни? Какви приложения на INSPIRE могат да помогнат на хората да се интегрират в обществото, в което живеят?

Като допълнение към тези 3 проучвателни глави, Конференцията на INSPIRE прегледа и докладва прогреса в развитието и изпълнението на Директивата INSPIRE и Правилата за прилагането й.

Беше представена съвместна презентация от експерти на РЕСАК, Агенция за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция – АУРЕ и Държавна Агенция за Електронни Съобщителни Мрежи и Информационни Системи на тема “Приложение на Директивата INSPIRE в България”.

Участие на ReSAC в техническата среща по проект SATChMo - Geoland2 (FP7)

06.2011

2011 06 08 kaunas

На 8 и 9 юни 2011 г. в Каунас, Литва бе проведена техническа среща между партньорите от международния консорциум на SATChMo (част от проекта на Geoland2 по FP7). Центърът за приложения на спътникови изображения - ReSAC, като партньор в консорциума, участва с презентация за валидиране на продукти за откриване на промяната в земното покритие.

SATChMo ще предостави карти и данни за земното покритие за избрани образци от европейската територия. Целта е да се предоставят статистически данни за тенденциите и промените в земното покритие. С цел валидиране на продуктите, ReSAC ще използва модифицирана методология на JRC за проверка на качеството на СИЗП.

Участие на РЕСАК в проекта HELM на 7 РП за научни изследвания на ЕС

03.2011

2011 03 16 helm

На 16 и 17 март 2011 г. в Баден, Австрия се проведе първата среща на партньорите от основния консорциум по проект HELM: Harmonised European Land Monitoring - Хармонизация на методите за наблюдение на земята за Европа, финансиран от 7-ма рамкова програма. Един от партньорите е Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК.

HELM е координационна дейност, която е по "call" на 7 РП - Космос 2010.1.1-06, координиране на националните дейности за мониторинг на земната повърхност в рамките на програмата за Глобален мониторинг за околна среда и сигурност - ГМОСС. Проектът HELM започна през януари 2011 година. Web-страницата на проекта: http://www.fp7helm.eu ще бъде на налична в най-скоро време.

HELM е мрежа от организации, ангажирани с мониторинг на земната повърхност в Европа. Проектът ще започне инициатива за увеличаване на развитието на Европейските методи за наблюдение на земната повърхност по пет последователни стъпки:

 • Общ интерес за постигане на взаимно познание.
 • Общ поглед и споделени планове за бъдещето.
 • Съвместни дейности при колективно изпълнение на задачите.
 • Привеждането в съответствие на националните системи, включващи взаимно адаптиране на методи за интерпретация на данни и на времето за събиране на данни.
 • Дълготрайна интеграция и обединение на данни във всички нива на административното управление.

РЕСАК – партньор в организирането на Международна среща за представяне на капацитет и търсене на партньори по 5ти конкурс на 7 РП, приоритет КОСМОС, 18 март 2011, София.

03.2011

2011 03 18 fp7 cosmos

На 18ти март 2011 г. мрежата на Националните контактни лица (НКЛ) по приоритет КОСМОС, 7 РП организира международна среща за представяне на капацитет и търсене на партньори по 5ти конкурс на 7 РП. Събитието е част от 2ра работна среща по Наблюдения на Земята и ГМОСС оперативен капацитет и се провежда със съдействието на Българския информационен офис по ГМОСС.

Очаква се събитието да даде възможност за търсене на партньори за институти, занимаващи се с научноизследователска и развойна дейност, университети, МСП, индустрия и други организации, работещи в областта на приоритет КОСМОС на 7РП - GMES and Space Science Foundations. Заинтересованите организации могат да представят идеи, компетенции или сфера на работа чрез постери или презентации. Целта е идентифициране на общ интерес с други организации и подаване на общи предложения за проекти по следващия конкурс КОСМОС на 7 РП.

Срещата е уникална възможност за представяне на вашите организации, тъй като без значение дали ще представите постер или презентация, те ще бъдат публикувани на: http://www.gmes-bg.org/, и http://www.fp7-space.eu/ и ще бъдат достъпни за сродни организации от цяла Европа, работещи по тематики свързани с приоритет КОСМОС. Презентациите трябва да са изцяло съобразени с черновата на работната програма за 5-ти конкурс на 7РП. Срокът за подаване на заявки за презентации е 12.03.2011 г.

Желаещите да се регистрират за участие в срещата могат да направят това на: http://www.gmes-bg.org/COSMOS_Matchmaking_Event/registration.php

За допълнителна информация: Васил Василев, Национално контактно лице по приоритет "Космос", 7 РП, тел.: +359 2 980-0731; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Участие на РЕСАК в проекта EUFODOS на 7 РП за научни изследвания на ЕС

01.2011

2011 01 17 eufodos kickoff

На 17ти и 18ти януари 2011г., в гр.Грац, Австрия, се проведе среща на партньорите от международен консорциум, единият от които е Центърът РЕСАК, по проекта по 7-ма Рамкова Програма. EUFODOS: "European Forest Downstream Services - Improved Information on Forest Structure and Damages". РЕСАК е водещ партньор на един от работните пакети – „Изисквания на потребителите”. Потребител от българска страна е Изпълнителната агенция по горите към Министерство на земеделието и храните.

Основната цел на проекта е разработване на услуги за по-добро управление на горите, насочени към потребителите по програмата за Глобален Мониторинг на Околната среда и Сигурност – ГМОСС. Срещата даде началото на изпълнението на проекта. На срещата участваха представители на консорциума, състоящ се от шест партньора, предоставящи услуги, и седем потребители. РЕСАК е водещ партньор на един от работните пакети – „Изисквания на потребителите”. Потребител от българска страна е Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието и храните.

Повече информация по проекта може да се намери тук.