Новини 2016

Участие на Център РЕСАК в XXVI Международен симпозиум "Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области" със специална сесия за млади учени и студенти

11.2016

На 03-04 ноември 2016 г. бе проведен XXVI Международен симпозиум "Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области", в град София, Съюза на геодезистите и земеустроителите в България.

Симпозиумът бе организиран от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България под патронажа и със съдействието на видни международни геодезически и други организации. Основни теми на симпозиума са съвременните технологии в областта на геодезията, фотограметрията, картографията, спътниковите системи, устройството на територията, кадастъра, ГИС, образованието и професионалната практика.

Тазгодишното участие на център РЕСАК в симпозиума се състоя в представянето на два доклада:

  1. Картиране и оценка на състоянието на сладководните и тревни екосистеми и техните услуги в България;
    2. Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения в Източнобеломорски район на басейново управление на водите.

В първия доклад беше представено участието на център РЕСАК като партньор в два паралелни проекта, финансирани в рамките на програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми" от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (EEA Grants):

Целите на проектите са по предварително разработени и утвърдени методики да бъде извършена оценка и картиране на състоянието на сладководните (реки и езера) и тревните екосистеми и екосистемните услуги в България, които се намират извън системата от защитени територии и Националната екологична мрежа НАТУРА 2000

Във втория доклад беше представено участието на Център - РЕСАК, в консорциум с други организации в проект "Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения в Източнобеломорски район на басейново управление на водите", който се явява втора стъпка в прилагането на Директивата за риска от наводнения в България. Той е фокусиран върху анализирането на 31 района със значителен потенциален риск от наводнения, които обхващат 1078 км. реки и 19 язовира, за които е моделиран сценарий за разрушаване или преливане.

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК проведе втори обучителен курс в рамките на проекта FEMA

06.2016

На 28.06.2016 г. в конферентната зала на офиса на ЦПСИ - РЕСАК, ул. Кокиче 9, кв. Лозенец, гр. София, се състоя втори обучителен курс на тема "Практични знания и умения за използване на ГИС с отворен код и WEB-базирана ГИС", в рамките на проекта "Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)", финансиран по програма BG03 "Биоразнообразие и екосистемни услуги" на ФМ на ЕИП 2009 – 2014.

Всички участници в семинара получиха сертификати.

Презентациите, които бяха представени на работната среща може да намерите на сайта на проекта, в рубриката "Презентации".

Дневен ред (програма) на срещата-семинар по проект FEMA pdf

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК проведе обучителен курс в рамките на проекта FEMA

06.2016

На 20.06.2016 г. в конферентната зала на офиса на ЦПСИ - РЕСАК, ул. Кокиче 9, кв. Лозенец, гр. София, се състоя обучителен курс на тема "Практични знания и умения за използване на ГИС с отворен код и WEB-базирана ГИС", в рамките на проекта "Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)", финансиран по програма BG03 "Биоразнообразие и екосистемни услуги" на ФМ на ЕИП 2009 – 2014.

Целите на срещата-семинар бяха:
1. Обучение на представители на партньорите в проекта за придобиване на практични знания и умения за работа с ГИС приложения с отворен програмен код;
2. Запознаване с възможностите на WEB-базираните ГИС платформи за публикуване, дистрибуция и редакция на пространствени данни;
3. Съгласуване на методи за определяне на необходимите параметри/индикатори (дефинирани в методиката) за оценка на сладководните екосистеми и техните услуги;
4. Обсъждане и избор на начини за попълване на гореспоменатите параметри в база данни.

Обучението беше проведено от екип от специалисти на ЦПСИ - РЕСАК. Партньорите бяха запознати както с възможностите и функциите на настолните ГИС-приложения с отворен код за създаване и обработка на пространствени данни, така и с WebGIS-приложенията с отворен код използвани при разработката на WebGIS-модула на проекта.

Допълнително беше направен преглед на по-известните ГИС-приложения с отворен код, техните специфики и функционалности.

Бяха дискутирани базата данни за сладководните екосистеми и начина на попълване на атрибути за типовете екосистеми, както и за индикаторите за състояние и услуги.

В рамките на еднодневния семинар бяха дискутирани също така въпроси по напредъка на проекта, координацията в усилията за събиране на информация за състоянието на екосистемите и техните услуги, обмяната на опит, синхронизиране на дейностите и техническа координация.

Всички участници в семинара получиха сертификати.

Презентациите, които бяха представени на работната среща може да намерите на сайта на проекта, в рубриката "Презентации".

Дневен ред (програма) на срещата-семинар по проект FEMA pdf

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК успешно изпълнен проект "Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Източнобеломорски район на басейново управление на водите".

03.2016

Център - РЕСАК, в консорциум с други организации успешно завърши проект "Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Източнобеломорски район на басейново управление на водите". Проектът се явява втора стъпка в прилагането на Директивата за риска от наводнения (Flood Risk Directive) в България, а именно изготвяне на карти на райони със значителен потенциален риск от наводнения. Проектът е фокусиран върху анализирането на 31 района със значителен потенциален риск от наводнения, които обхващат 1078 км. реки и 19 язовира, за които е моделиран сценарий за разрушаване или преливане.

БД ИБР обхваща почти 1/3 от територията на България. Втората по големина река в страната - Марица тече тук и се явява трансгранична за България, Турция и Гърция. Други важни реки, които също са трансгранични са реките Арда и Тунджа, и двете притоци на река Марица.

За много кратък период от време от началото на май 2015 г. консорциума по проекта извършва дейности по подготвителни действия за анализиране на районите със значителен риск от наводнения, измерени са повече от 2000 напречни сечения, изготвени са хидравлични (1D и 2D) и хидроложки модели, за да се направи оценка на заплахата от наводнения.

РЕСАК участва в посочените по-горе стъпки чрез изготвянето на ГИС анализи, определяне местоположението на напречните сечения, обработката на данните за моделиране, изготвяне на цифров модел на терена (DEM) от топографски карти в мащаб 1: 5 000 и обработка на кадастрална информация.

Основната отговорност на РЕСАК е фокусирана върху оценката на риска от наводнения в рамките на 31 области. Обработени са данни за населението, икономическата инфраструктура, земеползване, кадастър, критична инфраструктура, културно наследство, защитени територии и др. с цел да се направи оценка на риска от наводнения в съответствие с Директивата за риска от наводнения на ЕС.

Като резултат РЕСАК изготви повече от 5300 карти в мащаб 1:10 000 и 1: 5 000 за заплахата и риска от наводнения, които са предоставени на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" и всички заинтересовани страни.

Център РЕСАК е отговорен и за изготвянето на всички ГИС бази данни, съдържащи in-situ данни, входни данни и крайните резултати от проекта. Произведените от РЕСАК ГИС бази данни ще бъдат използвани директно от БД ИБР във връзка с докладването към ЕК по Директивата за риска от наводнения, като всички ГИС слоеве ще бъдат интегрирани и в информационната система на ЕК WISE.

Проектът се явява продължение на дейностите и професионалната експертиза, които РЕСАК предоставя на специализираните държавни институции в последните няколко години, свързани с управлението на бедствия и особено тези, свързани с Директивата за риска от наводнения. РЕСАК като изследователски център за високи постижения подкрепя Министерството на околната среда и водите и басейновите дирекции в прилагането на директивата от 2011 г. насам с Предварителна оценка на заплахата и риска от наводнения за Басейнова дирекция "Дунавски район", а през 2012 г. с определянето на районите със значителен потенциален риск от наводнения за Дунавски район и участие в проекта Danube FloodRisk с подготовката на карти на заплахата и риска от наводнения за българската част на река Дунав, както и обучение на местните потребители и заинтересованите страни.

Център РЕСАК участва като партньор в проект GRASSLAND

01.2016

2016 01 eaa grants2016 01 grassland

Проект "GRASSLAND: Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България"

Проектът e финансиран по програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми" от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП 2009 – 2014), с договор No. Д-33-90/03.09.2015, сключен между Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Продължителност: 2015.09.03 – 2017.04.30

Тематична област: Биоразнообразие - Описание и оценка на тревните екосистеми - Управление на околната среда

Бенефициент: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН)

Партньори: Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК, Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Биосфера Консулт

Основната цел на проекта е да се осигури възможност да се отговаря на различни въпроси свързани с възможността за използване на тревните екосистеми, съчетано дългосрочното запазване на техния потенциал. Проектът ще предостави оригинална информация за тревните екосистеми извън мрежата Натура 2000, за тяхното разпространение, биофизични параметри и капацитет за стопанско ползване. Националната информационна система за биологичното разнообразие ще бъде актуализирана със събраната информация и ще бъде надежден източник за наблюдение на промените и прилагане на адекватни природозащитни мерки.

Повече информация за проекта може да получите от тук pdf

или от официална интернет-страница на проекта: www.grasslands-ecoservices-bg.eu 

Център РЕСАК участва като партньор в проект FEMA

01.2016

2016 01 fema2016 01 eaa grants

Проект “FEMA: Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България"

Проектът e финансиран по програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми" от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП 2009 – 2014), с договор No. Д-33-87/27.08.2015 г., сключен между Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Продължителност: 2015.08.57 – 2017.04.30

Тематична област: Биоразнообразие - Управление на водите (сладководни и морски) - Управление на околната Среда

Бенефициент: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН)

Партньори: Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК, Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа - клон България (REC-BG), Клуб "Икономика 2000"

Основната цел на проекта е по предварително разработена и утвърдена методика да бъде извършена първоначална оценка и картиране на състоянието и екосистемните услуги, предоставяни на обществото и хората, от сладководните екосистеми (реки и езера) в България, които се намират извън системата от защитени територии и Националната екологична мрежа НАТУРА 2000.

Освен специфичните технически и методични дейности, свързани с набирането, обработката, валидирането и въвеждането на данни и информация, паралелно ще бъдат изпълнявани и дейности по обучение, както на работния колектив по проекта, така и на служители и експерти от съответните компетентни органи (ИАОС, РИОСВ/РЛ, БДУРБ, общини, университети, НПО). Целта е създаването на капацитет за управление и опазване на екосистемните услуги, за набиране на данни, както и за информиране на обществеността и създаване на активна гражданска позиция за опазване на природните екосистеми на сладководните екосистеми у нас.

Повече информация за проекта може да получите от тук pdf

или от официална интернет-страница на проекта: www.freshwater-ecoservices-bg.eu