Новини 2017

Регионални мрежи за интегриран риск и управление на територията
Оперативен капацитет за наблюдение на Земята, за подкрепа на намаляване и управление на риска от бедствия (DRR & DRM) и редовен мониторинг на промените

12.2017

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК, заедно с преките си партньори Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – Екорегиони (АУРЕ) от Българския информационен офис за Земно наблюдение – COPERNICUS, работят в тясно сътрудничество с „Центъра за управление на риска при бедствия и аварии“ с Главна дирекция „Обединени изследователски центрове“ – Е1.

Една от първите практически стъпки на РЕСАК-АУРЕ към интегриран риск и управление на територията е френско-българският проект BULGARISK 2007-2009 (Филм за българо-френския проект БУЛГАРИСК).

През последните 10 години много от международните и националните проекти бяха реализирани от нашия екип в сътрудничество с европейските структури. Напоследък всички тези проблеми са много актуални и ние участваме в прилагането на различни директиви на ЕС на национално и регионално ниво. Регионалните мрежи са добър пример за международно сътрудничество, а резултатите от тях са:

 • силен оперативен капацитет;
 • дистанционни изследвания и In-situ приложения, анализи и моделиране;
 • разработване на транснационални методологии и практики за редовен мониторинг на промените въз основа на дистанционни изследвания;
 • създаване за първи път в Европа на трансграничен референтен слой LC / LU по ISO 19144-2;
 • стартиране на пилотни приложения за намаляване и управление на риска от бедствия (DRR & DRM);
 • информационен набор от данни за щетите на месно ниво.

По случай провеждането за втори път на „Geospatial Day“ на Световната банка на 6 и 7 декември 2017 г. във Вашингтон, EARSC беше помолен от ESA да участва и представлява Европейската индустрия за наблюдение на Земята. По покана на EARSC, РЕСАК участва със следния материал:

Regional networks for Integrated Risk & Territory Management pdf

Намаление на продуктите на KOMPSAT

12.2017

Като дистрибутор на KOMPSAT изображения, бихме искали да ви информираме, че до края на годината Satrec Initiative Imaging Services (SIIS) Ви предоставя възможност да закупите данни от спътниците KOMSPAT-3A, 3 и 5 с отстъпка от 50% за архивни поръчки и 20% за ново заснемане.

Предоставяме на вашето внимание обхват на наличния архив за 2017 г. за България от спътниците на KOMPSAT и в случай на интерес, можете да се свържете с нас за да Ви съдействаме с поръчката.

Участие на Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК в 23-та конференция на MARS-Unit, JRC, в Gormanston, Ирландия

11.2017

Срещата беше организирана от Обединен Изследователски Център към ЕК съвместно с Генерална дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" (DG AGRI) и Ирландското министерство на земеделието, храните и морската индустрия (DAFM)

28-29 ноември 2017, хотел CityNorth Hotel & Conference Centre, Gormanston, Co. Meath, Ирландия

Конференцията предостави платформа за представяне и обсъждане на опита и общите наблюдения на държавите-членки по отношение на интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), включително развитието на споделеното управление. Основните теми бяха методологически разработки и иновации, акценти от документите за технически указания за 2018 г., технически аспекти, предизвикани от преразглеждането на Регламент за изпълнение 809/2014 за мониторинг, изпълнението на изменението на делегирания регламент 639/2014 след прегледа на екологията (зелени плащания) и осмисляне на предизвикателствата на Общата Селскостопанска Политика на ЕС (ОСП) от 2020 г. за опростяване и иновации

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК участва с презентация, която представи резултатите по проект „Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България, дог. Д-33-90/03.09.2015” по програма BG 03 на фин.механизъм на ЕИП 2009-2014 (www.grasslands-ecoservices-bg.eu). Обсъждане на възможностите за използването на резултатите от проекта в Общата Селскостопанска Политика на ЕС и по-конкретно в частта за Екологично насочени площи (ЕНП).

Повече информация за конференцията и презентациите можете да получите от този линк.

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК участва в разработването на доклад, насочен към широката общественост, по проект "Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България"

10.2017

2017 10 final report grassland

Във връзка с приключването на проект “Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България ", финансиран по програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми" от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ/ЕИП 2009-2014), бе разработен и издаден доклад, насочен към широката общественост, за оценката и картирането на състоянието на избрани типове тревни екосистеми и екосистемни услуги в България, които се намират извън Националната екологична мрежа НАТУРА 2000 и системата от защитени територии у нас.

Електронен вариант на доклада може да изтеглите от тук pdf

РЕСАК и АУРЕ участваха в третия семинар за потребители на информацията от проекта GlobBiomass, който се проведе от 11.09 до 13.09.2017 г. във ФАО/ООН, Рим, Италия

09.2017

Събитието представлява заключителната среща за консултации с потребители на GlobBiomass проекта, организирана съвместно с ФАО/ООН, Европейската космическа агенция и университета в Йена-Германия.

Основните научни теми бяха:

 • Обсъждане на резултатите от втория етап на развитие на проекта;
 • Получаване на обратна връзка от потребителите;
 • Използване на нови данни, с цел подобряване на вече съществуващите документи и продукти и финализиране на разработката в последната фаза на GlobBiomass проекта

Презентациите бяха съсредоточени върху следните въпроси:

 • Подкрепа на Агенцията за глобален мониторинг на биомасата
 • Преглед на методологическите постижения на GlobeBiomass
 • Международна програма и инфраструктура за повсеместно приложение
 • Местни приложения на GlobeBiomass проекта

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК, Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – Екорегиони (АУРЕ) и Института по Математика и Информатика – БАН представиха съвместен доклад на тема – „Укрепване на глобалната устойчивост на горите и услуги, ориентирани към потребителите“

Повече информация на: globbiomass.org

РЕСАК е дистрибутор на KOMPSAT

07.2017

2017 09 17 logo siis

От 1 септември 2017 г. Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК има споразумение с Satrec Initiative Imaging Services (SIIS) за дистрибуция на изображения от спътниците от серията KOMPSAT. Всеки който проявява интерес може да разгледа каталога с наличните изображения на http://arirang.kari.re.kr и в случай на интерес можете да се свържете с нас. Имате възможност да поръчате и ново заснемане.

KOMPSAT (Korean Multi-Purpose Satellite) е част от програмата нас Корея за космически разработки, която цели предоставяне на спътникови изображения с много висока пространствена резолюция на национално и международно ниво. Продължението на програмата Kompsat, като част от националната космическа програма на Корея, е гарантирано, както за оптичните, така и за SAR спътниците.

Серията от спътници KOMPSAT предоставя данни от оптични сензори с много висока разделителна способност за KOMPSAT-2, 3 и 3A, а също и от радарен сензор X-band SAR на борда на спътниците KOMPSAT-5. За повече информация относно различните продукти: http://www.si-imaging.com/products

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК участва в разработването на брошура по проект "FEMA: Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България"

07.2017

2017 07 scientific study fema marine

Във връзка с приключването на проект "FEMA: Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България", финансиран по програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми" от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ/ЕИП 2009-2014), бе разработена и издадена брошура за картирането и оценката на сладководните и морските екосистеми в България, които се намират извън Националната екологична мрежа НАТУРА 2000 и системата от защитени територии у нас (национални и природни паркове, строги и поддържани резервати, защитени местности, природни забележителности).

Електронен вариант на брошурата може да изтеглите от тук pdf

ReSAC създаде Web-ГИС портали за публикуване и визуализиране резултатите на два проекта за биоразнообразие и екосистеми

06.2017

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК разработи и пусна в експлоатация Уеб-ГИС портали за публикуване и визуализиране на резултатите на два проекта - GRASSLAND и FEMA. Проектите са финансирани по Програма BG03 "Биоразнообразие и екосистеми" и съфинансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП 2009-2014).

Такива данни се публикуват за първи път за цялата територия на страна членка на ЕС извън мрежата НАТУРА 2000.

Резултатите от проектите могат да бъдат използвани от различни потребители с цел научни изследвания, анализи и взимане на решения. Данните от картирането на тревните и сладководните екосистеми, индикаторите за състояние и услуги са публикувани в два отделни специализирани Уеб-ГИС портали на проектите.

Реализацията на порталите се основава на софтуерни продукти с отворен код. Архитектурата е уеб-базирана и е съвместима по OGC-стандарт. Географската (пространствената) информация се предоставя от приложен сървър – GeoServer, което включва изходни продукти, като динамично представяне на географски данни (Уеб-базирани ГИС карти), достъп до атрибутивна информация на пространствени обекти, търсене по атрибутивна информация. Гъвкавостта на предложената архитектура предоставя OGC-услуги за достъп до пространствена информация (WMS и WFS), експорт към БД - PostgreSQL / PostGIS на векторни данни и метаданни към тях, експорт към ESRI Shapefile, GML, GeoJSON и / или растер.

Базите данни са структурирани в отделни групи по отношение на типове екосистеми, индикатори за състояние и индикатори за екосистемни услуги.

Потребителите могат да използват и различни подложки за визуализация, като спътникови изображения или различни видове карти.

Потребителите могат да визуализират и всеки един индикатор поотделно, да правят справки по различни атрибутивни данни за всеки един слой, както и да проверяват характеристиките на различните видове индикатори.

За потребители специалисти има възможност и за използване на данните в техният настолен софтуер, чрез WMS и WFS услуги.

Уеб-ГИС порталите са достъпни на следните уеб адреси:

Участие на Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК в регионален семинар по проект GEO-CRADLE на тема "Повишаване на възможностите пред науката и бизнеса в област Наблюдение на Земята, посрещайки регионалните предизвикателства"

05.2017

На 09 май 2017г. се състоя регионален семинар по проект GEO-CRADLE, финансиран по програма "Хоризонт2020" на Европейската комисия, на тема "Повишаване на възможностите пред науката и бизнеса в област Наблюдение на Земята, посрещайки регионалните предизвикателства на Балканския полуостров" в Националния институт за изследвания и развитие на земната физика (NIRDEP), Букурещ, Румъния. Семинарът беше организиран съвместно от координатора на проекта "Национална обсерватория на Атина" (НОА) и Национален институт за научноизследователска и развойна дейност за оптоелектроника (INOE).

Събитието беше насочено към установяване на съществуващите предизвикателства на национално и регионално ниво, които възпрепятстват развитието на пазара на продуктите и услугите създавани от сектор "Наблюдение на Земята", както и посочването на решения за повишаване на растежа и иновациите в сектор геоинформатика. Бяха дискутирани възможностите за по-успешно споделяне на знания и подобряване на връзките между академичната общност, публичния сектор и бизнеса.

В рамките на събитието бяха представени възможностите за европейско финансиране на дейностите в сектор "Наблюдение на Земята".

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК и Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – Екорегиони (АУРЕ) участваха съвместно в изготвянето и представянето на един доклад на тема - "The EU Data quality challenge: garbage in - garbage out"

Експерти от РЕСАК и ИБЕИ-БАН представиха резултатите от проект "Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България" пред водещи на сектори от Директорат D – Устойчиви ресурси, Звено D5 Сигурност по храните в JRC, Испра, Италия

04.2017

На 30.04.2017 приключи проект "Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България" по програма BG 03 на фин.механизъм на ЕИП 2009-2014.

Целта на проекта е да се осигури възможност да се отговаря на различни въпроси свързани с възможността за използване на тревните екосистеми, в съчетание с дългосрочното запазване на техния потенциал. Проектът предоставя оригинална информация за тревните екосистеми извън мрежата Натура 2000, за тяхното разпространение, биофизични параметри и капацитет за стопанско ползване. Така директно допринася за устойчивото управление на тревните екосистеми в България. Националната информационна система за биологичното разнообразие ще бъде актуализирана със събраната информация и ще бъде надежден източник за наблюдение на промените и прилагане на адекватни природозащитни мерки. Партньори по проекта са: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) – водещ партньор, Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК, Българско дружество за защита на птиците – БДЗП, Биосфера Консулт.

В тази връзка резултатите от проекта и в частност допълнителната дейност към него "Използване на оценката на тревните екосистеми и техните услуги за Екологично насочени площи - ЕНП" се явяват от изключително значение за развитието и подобряването на Общата селскостопанска политика – CAP на ЕК в частта за "Зелени директни плащания".

Работната среща беше предвидена още при дефинирането на проекта. Комуникацията от страна на JRC беше поета и срещата водена от Vincenzo Angileri, Научен ръководител проекти, Обединени Изследователски Центрове (JRC) към ЕК, Директорат D – Устойчиви ресурси, Звено D5 Сигурност по храните. Освен него участваха още шестима експерти по CAP от същия Директорат

От българска страна участваха представители от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) – проф. Ива Апостолова и д-р Десислава Сопотлиева и от Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК – Васил Василев и инж.Радко Радков.

Срещата протече в диалогичен вид – резултатите от проекта бяха представени чрез компютърни презентации, които бяха прекъсвани за отговори на конкретни въпроси или обсъждане на специфични детайли.

Беше представен и разработения, уеб ГИС портал, който предоставя пълна информация за резултатите от проекта чрез географски и табличен компонент. Чрез публикуваните тематични карти може да се добие представа за всяка една тревна екосистема, за всеки един индикатор за състояние или индикатор за екосистемна услуга.

Експертите от Обединени Изследователски Центрове оцениха високо огромния обем извършена работа и проявиха голям интерес, който беше обясним с големия потенциал за използване на данните за тревните екосистеми и техните услуги при създаване на по-добри и точни оценки в дейностите на страните членки в кампанията за "Зелени директни плащания".

Бяха набелязани идеи за прилагането на представените резултати в надграждането на CBC проекта SPATIAL / Bulgaria-Romania/ а също така и за нуждите на IACS и LPIS.

Повече информация за проекта на: www.grasslands-ecoservices-bg.eu

Участие на Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК в регионален семинар по проект GEO-CRADLE на тема "Повишаване на възможностите пред науката и бизнеса в област Наблюдение на Земята, посрещайки регионалните предизвикателства на Балканския полуостров"

03.2017

На 24 март 2017г. се състоя регионален семинар по проект GEO-CRADLE, финансиран по програма "Хоризонт2020" на Европейската комисия, на тема "Повишаване на възможностите пред науката и бизнеса в област Наблюдение на Земята, посрещайки регионалните предизвикателства на Балканския полуостров" в голямата зала на БАН, София, България. Семинарът беше организиран съвместно от координатора на проекта "Национална обсерватория на Атина" (НОА) и Институт за космически изследвания и технологии към БАН.

Събитието беше насочено към установяване на съществуващите предизвикателства на национално и регионално ниво, които възпрепятстват развитието на пазара на продуктите и услугите създавани от сектор "Наблюдение на Земята", както и посочването на решения за повишаване на растежа и иновациите в сектор геоинформатика. Бяха дискутирани възможностите за по-успешно споделяне на знания и подобряване на връзките между академичната общност, публичния сектор и бизнеса.

Състоя се дискусия по проблеми касаещи Балканския регион, за който продуктите и услугите предоставяни от сектор "Наблюдение на Земята" са основен елемент при вземане на управленски решения.

В рамките на събитието бяха представени възможностите за европейско финансиране на дейностите в сектор "Наблюдение на Земята".

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК и Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – Екорегиони (АУРЕ) участваха съвместно в изготвянето и представянето на две презентации:

 1. "Новият програмен период и предизвикателствата пред РЕСАК", Васил Василев, РЕСАК
 2. "Хармонизация на трансгранични пространствени данни", Кристиян Миленов, АУРЕ

Участие на Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК в Международна научна конференция "Картиране и оценка на екосистемите и техните услуги - Науката в действие"

02.2017

На 06-07 февруари 2017 г. се състоя международна научна конференция "Картиране и оценка на екосистемите и техните услуги - Науката в действие" в хотел Метрополитън, София, България. Обсъждаха се проекти, финансирани по Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Конференцията беше проведена с участието на Министерство на околната среда и водите, Норвежкия институт за изследване на природата, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания - Българска академия на науките, Изпълнителна агенция по горите при Министерство на земеделието и храните, Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК, Българската национална мрежа, Сътрудничество за екосистемни услуги (ESP), Националната мрежа LTER (LTER-Bg), Националния институт по геофизика, геодезия и география - Българска академия на науките, представители на Европейската комисия, Генерална дирекция "Околна среда", Института "James Hutton" и др.

Конференцията имаше за цел да събере заедно учени от различни страни, с цел, да се обсъдят научните аспекти на картографиране и оценка на екосистемите и техните услуги. Тя се фокусира върху методите за картографиране на екосистемните услуги, предизвикателствата и проблемите, свързани с тяхното прилагане в националните оценки, свързани с MAES – Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. Програмата включваше пленарни сесии по следните основните теми:

 • Картиране на екосистемите
 • Оценка на състоянието на екосистемите
 • Картиране и оценка на екосистемните услуги
 • Биофизични перспективи
 • Социално-културни перспективи

Експерти от Център РЕСАК участваха в изготвянето и представянето на две презентации и два постера по проектите FEMA и GRASS, в екип с учени от ИБЕИ – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН.

Това включва:
1. Картиране на сладководните екосистеми в България – типове, състояние и услуги: някои аспекти и практически решения;
2. Картиране на тревните екосистеми и тяхното състояние – първа детайлна методология за България.

Официален уеб-сайт на конференцията: www.metecosmap-sofia.org

Програма на конференцията pdf